TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 16:12-20

16:12 meta <3326> de <1161> tauta <5023> dusin <1417> ex <1537> autwn <846> peripatousin <4043> (5723) efanerwyh <5319> (5681) en <1722> etera <2087> morfh <3444> poreuomenoiv <4198> (5740) eiv <1519> agron <68>

16:13 kakeinoi <2548> apelyontev <565> (5631) aphggeilan <518> (5656) toiv <3588> loipoiv <3062> oude <3761> ekeinoiv <1565> episteusan <4100> (5656)

16:14 usteron <5305> [de] <1161> anakeimenoiv <345> (5740) autoiv <846> toiv <3588> endeka <1733> efanerwyh <5319> (5681) kai <2532> wneidisen <3679> (5656) thn <3588> apistian <570> autwn <846> kai <2532> sklhrokardian <4641> oti <3754> toiv <3588> yeasamenoiv <2300> (5666) auton <846> eghgermenon <1453> (5772) [ek <1537> nekrwn] <3498> ouk <3756> episteusan <4100> (5656)

16:15 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> poreuyentev <4198> (5679) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> apanta <537> khruxate <2784> (5657) to <3588> euaggelion <2098> pash <3956> th <3588> ktisei <2937>

16:16 o <3588> pisteusav <4100> (5660) kai <2532> baptisyeiv <907> (5685) swyhsetai <4982> (5701) o <3588> de <1161> apisthsav <569> (5660) katakriyhsetai <2632> (5701)

16:17 shmeia <4592> de <1161> toiv <3588> pisteusasin <4100> (5660) akolouyhsei <190> (5692) tauta <5023> en <1722> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> daimonia <1140> ekbalousin <1544> (5692) glwssaiv <1100> lalhsousin <2980> (5692)

16:18 [kai <2532> en <1722> taiv <3588> cersin] <5495> ofeiv <3789> arousin <142> (5692) kan <2579> yanasimon <2286> ti <5100> piwsin <4095> (5632) ou <3756> mh <3361> autouv <846> blaqh <984> (5661) epi <1909> arrwstouv <732> ceirav <5495> epiyhsousin <2007> (5692) kai <2532> kalwv <2573> exousin <2192> (5692)

16:19 o <3588> men <3303> oun <3767> kuriov <2962> [ihsouv] <2424> meta <3326> to <3588> lalhsai <2980> (5658) autoiv <846> anelhmfyh <353> (5681) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> ekayisen <2523> (5656) ek <1537> dexiwn <1188> tou <3588> yeou <2316>

16:20 ekeinoi <1565> de <1161> exelyontev <1831> (5631) ekhruxan <2784> (5656) pantacou <3837> tou <3588> kuriou <2962> sunergountov <4903> (5723) kai <2532> ton <3588> logon <3056> bebaiountov <950> (5723) dia <1223> twn <3588> epakolouyountwn <1872> (5723) shmeiwn]] <4592> [[panta <3956> <3956> de <1161> ta <3588> parhggelmena <3853> (5772) toiv <3588> peri <4012> ton <3588> petron <4074> suntomwv <4935> exhggeilan <1804> (5656) meta <3326> de <1161> tauta <3778> kai <2532> autov <846> o <3588> ihsouv <2424> apo <575> anatolhv <395> kai <2532> acri <891> dusewv <1424> exapesteilen <1821> (5656) di <1223> autwn <846> to <3588> ieron <2411> kai <2532> afyarton <862> khrugma <2782> thv <3588> aiwniou <166> swthriav]] <4991>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA