TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mikha 3:10-12

3:10 <05766> hlweb <03389> Mlswryw <01818> Mymdb <06726> Nwyu <01129> hnb(3:10)

3:10 oi <3588> oikodomountev <3618> siwn <4622> en <1722> aimasin <129> kai <2532> ierousalhm <2419> en <1722> adikiaiv <93>

3:11 <07451> her <05921> wnyle <0935> awbt <03808> al <07130> wnbrqb <03068> hwhy <03808> awlh <0559> rmal <08172> wnesy <03068> hwhy <05921> lew <07080> wmoqy <03701> Pokb <05030> hyaybnw <03384> wrwy <04242> ryxmb <03548> hynhkw <08199> wjpsy <07810> dxsb <07218> hysar(3:11)

3:11 oi <3588> hgoumenoi <2233> authv <846> meta <3326> dwrwn <1435> ekrinon <2918> kai <2532> oi <3588> iereiv <2409> authv <846> meta <3326> misyou <3408> apekrinonto kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> authv <846> meta <3326> arguriou <694> emanteuonto <3132> kai <2532> epi <1909> ton <3588> kurion <2962> epanepauonto legontev <3004> ouci <3364> kuriov <2962> en <1722> hmin <1473> estin <1510> ou <3364> mh <3165> epelyh ef <1909> hmav <1473> kaka <2556>

3:12 P <03293> rey <01116> twmbl <01004> tybh <02022> rhw <01961> hyht <05856> Nyye <03389> Mlswryw <02790> srxt <07704> hdv <06726> Nwyu <01558> Mkllgb <03651> Nkl(3:12)

3:12 dia <1223> touto <3778> di <1223> umav <4771> siwn <4622> wv <3739> agrov <68> arotriayhsetai kai <2532> ierousalhm <2419> wv <3739> opwrofulakion estai <1510> kai <2532> to <3588> orov <3735> tou <3588> oikou <3624> wv <3739> alsov drumou

Mikha 6:9

6:9 <03259> hdey <04310> ymw <04294> hjm <08085> wems <08034> Kms <03372> hary <08454> hyswtw <07121> arqy <05892> ryel <03068> hwhy <06963> lwq(6:9)

6:9 fwnh <5456> kuriou <2962> th <3588> polei <4172> epiklhyhsetai kai <2532> swsei <4982> foboumenouv <5399> to <3588> onoma <3686> autou <846> akoue <191> fulh <5443> kai <2532> tiv <5100> kosmhsei <2885> polin <4172>

Mikha 7:11

7:11 <02706> qx <07368> qxry <01931> awhh <03117> Mwy <01447> Kyrdg <01129> twnbl <03117> Mwy(7:11)

7:11 hmerav <2250> aloifhv plinyou exaleiqiv sou <4771> h <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> apotriqetai nomima <3545> sou <4771>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA