TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 9:1-8

9:1 kai <2532> embav <1684> (5631) eiv <1519> ploion <4143> dieperasen <1276> (5656) kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> idian <2398> polin <4172>

9:2 kai <2532> idou <2400> (5628) proseferon <4374> (5707) autw <846> paralutikon <3885> epi <1909> klinhv <2825> beblhmenon <906> (5772) kai <2532> idwn <1492> (5631) o <3588> ihsouv <2424> thn <3588> pistin <4102> autwn <846> eipen <2036> (5627) tw <3588> paralutikw <3885> yarsei <2293> (5720) teknon <5043> afientai <863> (5743) sou <4675> ai <3588> amartiai <266>

9:3 kai <2532> idou <2400> (5628) tinev <5100> twn <3588> grammatewn <1122> eipan <3004> (5627) en <1722> eautoiv <1438> outov <3778> blasfhmei <987> (5719)

9:4 kai <2532> eidwv <1492> (5761) o <3588> ihsouv <2424> tav <3588> enyumhseiv <1761> autwn <846> eipen <2036> (5627) inati <2444> enyumeisye <1760> (5736) ponhra <4190> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> umwn <5216>

9:5 ti <5101> gar <1063> estin <1510> (5748) eukopwteron <2123> eipein <2036> (5629) afientai <863> (5743) sou <4675> ai <3588> amartiai <266> h <2228> eipein <2036> (5629) egeire <1453> (5720) kai <2532> peripatei <4043> (5720)

9:6 ina <2443> de <1161> eidhte <1492> (5762) oti <3754> exousian <1849> ecei <2192> (5719) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> afienai <863> (5721) amartiav <266> tote <5119> legei <3004> (5719) tw <3588> paralutikw <3885> egeire <1453> (5720) aron <142> (5657) sou <4675> thn <3588> klinhn <2825> kai <2532> upage <5217> (5720) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4675>

9:7 kai <2532> egeryeiv <1453> (5685) aphlyen <565> (5627) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

9:8 idontev <1492> (5631) de <1161> oi <3588> ocloi <3793> efobhyhsan <5399> (5675) kai <2532> edoxasan <1392> (5656) ton <3588> yeon <2316> ton <3588> donta <1325> (5631) exousian <1849> toiauthn <5108> toiv <3588> anyrwpoiv <444>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA