TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Galatia 3:25--4:7

3:25 elyoushv <2064> (5631) de <1161> thv <3588> pistewv <4102> ouketi <3765> upo <5259> paidagwgon <3807> esmen <1510> (5748)

3:26 pantev <3956> gar <1063> uioi <5207> yeou <2316> este <1510> (5748) dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

3:27 osoi <3745> gar <1063> eiv <1519> criston <5547> ebaptisyhte <907> (5681) criston <5547> enedusasye <1746> (5668)

3:28 ouk <3756> eni <1762> (5748) ioudaiov <2453> oude <3761> ellhn <1672> ouk <3756> eni <1762> (5748) doulov <1401> oude <3761> eleuyerov <1658> ouk <3756> eni <1762> (5748) arsen <730> kai <2532> yhlu <2338> pantev <3956> gar <1063> umeiv <5210> eiv <1520> este <1510> (5748) en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

3:29 ei <1487> de <1161> umeiv <5210> cristou <5547> ara <686> tou <3588> abraam <11> sperma <4690> este <1510> (5748) kat <2596> epaggelian <1860> klhronomoi <2818>

4:1 legw <3004> (5719) de <1161> ef <1909> oson <3745> cronon <5550> o <3588> klhronomov <2818> nhpiov <3516> estin <1510> (5748) ouden <3762> diaferei <1308> (5719) doulou <1401> kuriov <2962> pantwn <3956> wn <1510> (5752)

4:2 alla <235> upo <5259> epitropouv <2012> estin <1510> (5748) kai <2532> oikonomouv <3623> acri <891> thv <3588> proyesmiav <4287> tou <3588> patrov <3962>

4:3 outwv <3779> kai <2532> hmeiv <2249> ote <3753> hmen <1510> (5713) nhpioi <3516> upo <5259> ta <3588> stoiceia <4747> tou <3588> kosmou <2889> hmeya <1510> (5713) dedoulwmenoi <1402> (5772)

4:4 ote <3753> de <1161> hlyen <2064> (5627) to <3588> plhrwma <4138> tou <3588> cronou <5550> exapesteilen <1821> (5656) o <3588> yeov <2316> ton <3588> uion <5207> autou <846> genomenon <1096> (5637) ek <1537> gunaikov <1135> genomenon <1096> (5637) upo <5259> nomon <3551>

4:5 ina <2443> touv <3588> upo <5259> nomon <3551> exagorash <1805> (5661) ina <2443> thn <3588> uioyesian <5206> apolabwmen <618> (5632)

4:6 oti <3754> de <1161> este <1510> (5748) uioi <5207> exapesteilen <1821> (5656) o <3588> yeov <2316> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> uiou <5207> autou <846> eiv <1519> tav <3588> kardiav <2588> hmwn <2257> krazon <2896> (5723) abba <5> o <3588> pathr <3962>

4:7 wste <5620> ouketi <3765> ei <1510> (5748) doulov <1401> alla <235> uiov <5207> ei <1487> de <1161> uiov <5207> kai <2532> klhronomov <2818> dia <1223> yeou <2316>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA