TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Korintus 8:1-15

8:1 gnwrizomen <1107> (5719) de <1161> umin <5213> adelfoi <80> thn <3588> carin <5485> tou <3588> yeou <2316> thn <3588> dedomenhn <1325> (5772) en <1722> taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> thv <3588> makedoniav <3109>

8:2 oti <3754> en <1722> pollh <4183> dokimh <1382> yliqewv <2347> h <3588> perisseia <4050> thv <3588> carav <5479> autwn <846> kai <2532> h <3588> kata <2596> bayouv <899> ptwceia <4432> autwn <846> eperisseusen <4052> (5656) eiv <1519> to <3588> ploutov <4149> thv <3588> aplothtov <572> autwn <846>

8:3 oti <3754> kata <2596> dunamin <1411> marturw <3140> (5719) kai <2532> para <3844> dunamin <1411> auyairetoi <830>

8:4 meta <3326> pollhv <4183> paraklhsewv <3874> deomenoi <1189> (5740) hmwn <2257> thn <3588> carin <5485> kai <2532> thn <3588> koinwnian <2842> thv <3588> diakoniav <1248> thv <3588> eiv <1519> touv <3588> agiouv <40>

8:5 kai <2532> ou <3756> kaywv <2531> hlpisamen <1679> (5656) alla <235> eautouv <1438> edwkan <1325> (5656) prwton <4412> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> hmin <2254> dia <1223> yelhmatov <2307> yeou <2316>

8:6 eiv <1519> to <3588> parakalesai <3870> (5658) hmav <2248> titon <5103> ina <2443> kaywv <2531> proenhrxato <4278> (5662) outwv <3779> kai <2532> epitelesh <2005> (5661) eiv <1519> umav <5209> kai <2532> thn <3588> carin <5485> tauthn <3778>

8:7 all <235> wsper <5618> en <1722> panti <3956> perisseuete <4052> (5719) pistei <4102> kai <2532> logw <3056> kai <2532> gnwsei <1108> kai <2532> pash <3956> spoudh <4710> kai <2532> th <3588> ex <1537> hmwn <2257> en <1722> umin <5213> agaph <26> ina <2443> kai <2532> en <1722> tauth <3778> th <3588> cariti <5485> perisseuhte <4052> (5725)

8:8 ou <3756> kat <2596> epitaghn <2003> legw <3004> (5719) alla <235> dia <1223> thv <3588> eterwn <2087> spoudhv <4710> kai <2532> to <3588> thv <3588> umeterav <5212> agaphv <26> gnhsion <1103> dokimazwn <1381> (5723)

8:9 ginwskete <1097> (5719) gar <1063> thn <3588> carin <5485> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> [cristou] <5547> oti <3754> di <1223> umav <5209> eptwceusen <4433> (5656) plousiov <4145> wn <1510> (5752) ina <2443> umeiv <5210> th <3588> ekeinou <1565> ptwceia <4432> plouthshte <4147> (5661)

8:10 kai <2532> gnwmhn <1106> en <1722> toutw <5129> didwmi <1325> (5719) touto <5124> gar <1063> umin <5213> sumferei <4851> (5719) oitinev <3748> ou <3756> monon <3440> to <3588> poihsai <4160> (5658) alla <235> kai <2532> to <3588> yelein <2309> (5721) proenhrxasye <4278> (5662) apo <575> perusi <4070>

8:11 nuni <3570> de <1161> kai <2532> to <3588> poihsai <4160> (5658) epitelesate <2005> (5657) opwv <3704> kayaper <2509> h <3588> proyumia <4288> tou <3588> yelein <2309> (5721) outwv <3779> kai <2532> to <3588> epitelesai <2005> (5658) ek <1537> tou <3588> ecein <2192> (5721)

8:12 ei <1487> gar <1063> h <3588> proyumia <4288> prokeitai <4295> (5736) kayo <2526> ean <1437> ech <2192> (5725) euprosdektov <2144> ou <3756> kayo <2526> ouk <3756> ecei <2192> (5719)

8:13 ou <3756> gar <1063> ina <2443> alloiv <243> anesiv <425> umin <5213> yliqiv <2347> all <235> ex <1537> isothtov <2471> en <1722> tw <3588> nun <3568> kairw <2540> to <3588> umwn <5216> perisseuma <4051> eiv <1519> to <3588> ekeinwn <1565> usterhma <5303>

8:14 ina <2443> kai <2532> to <3588> ekeinwn <1565> perisseuma <4051> genhtai <1096> (5638) eiv <1519> to <3588> umwn <5216> usterhma <5303> opwv <3704> genhtai <1096> (5638) isothv <2471>

8:15 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) o <3588> to <3588> polu <4183> ouk <3756> epleonasen <4121> (5656) kai <2532> o <3588> to <3588> oligon <3641> ouk <3756> hlattonhsen <1641> (5656)TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA