TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 12:20-26

12:20 hsan <1510> (5713) de <1161> ellhnev <1672> tinev <5100> ek <1537> twn <3588> anabainontwn <305> (5723) ina <2443> proskunhswsin <4352> (5661) en <1722> th <3588> eorth <1859>

12:21 outoi <3778> oun <3767> proshlyon <4334> (5656) filippw <5376> tw <3588> apo <575> bhysaida <966> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> hrwtwn <2065> (5707) auton <846> legontev <3004> (5723) kurie <2962> yelomen <2309> (5719) ton <3588> ihsoun <2424> idein <1492> (5629)

12:22 ercetai <2064> (5736) o <3588> filippov <5376> kai <2532> legei <3004> (5719) tw <3588> andrea <406> ercetai <2064> (5736) andreav <406> kai <2532> filippov <5376> kai <2532> legousin <3004> (5719) tw <3588> ihsou <2424>

12:23 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> apokrinetai <611> (5736) autoiv <846> legwn <3004> (5723) elhluyen <2064> (5754) h <3588> wra <5610> ina <2443> doxasyh <1392> (5686) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

12:24 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> mh <3361> o <3588> kokkov <2848> tou <3588> sitou <4621> peswn <4098> (5631) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> apoyanh <599> (5632) autov <846> monov <3441> menei <3306> (5719) ean <1437> de <1161> apoyanh <599> (5632) polun <4183> karpon <2590> ferei <5342> (5719)

12:25 o <3588> filwn <5368> (5723) thn <3588> quchn <5590> autou <846> apolluei <622> (5719) authn <846> kai <2532> o <3588> miswn <3404> (5723) thn <3588> quchn <5590> autou <846> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> toutw <5129> eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166> fulaxei <5442> (5692) authn <846>

12:26 ean <1437> emoi <1698> tiv <5100> diakonh <1247> (5725) emoi <1698> akolouyeitw <190> (5720) kai <2532> opou <3699> eimi <1510> (5748) egw <1473> ekei <1563> kai <2532> o <3588> diakonov <1249> o <3588> emov <1699> estai <1510> (5704) ean <1437> tiv <5100> emoi <1698> diakonh <1247> (5725) timhsei <5091> (5692) auton <846> o <3588> pathr <3962>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA