TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 14:53-65

14:53 kai <2532> aphgagon <520> (5627) ton <3588> ihsoun <2424> prov <4314> ton <3588> arcierea <749> kai <2532> sunercontai <4905> (5736) pantev <3956> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122>

14:54 kai <2532> o <3588> petrov <4074> apo <575> makroyen <3113> hkolouyhsen <190> (5656) autw <846> ewv <2193> esw <2080> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> tou <3588> arcierewv <749> kai <2532> hn <1510> (5713) sugkayhmenov <4775> (5740) meta <3326> twn <3588> uphretwn <5257> kai <2532> yermainomenov <2328> (5734) prov <4314> to <3588> fwv <5457>

14:55 oi <3588> de <1161> arciereiv <749> kai <2532> olon <3650> to <3588> sunedrion <4892> ezhtoun <2212> (5707) kata <2596> tou <3588> ihsou <2424> marturian <3141> eiv <1519> to <3588> yanatwsai <2289> (5658) auton <846> kai <2532> ouc <3756> huriskon <2147> (5707)

14:56 polloi <4183> gar <1063> eqeudomarturoun <5576> (5707) kat <2596> autou <846> kai <2532> isai <2470> ai <3588> marturiai <3141> ouk <3756> hsan <1510> (5713)

14:57 kai <2532> tinev <5100> anastantev <450> (5631) eqeudomarturoun <5576> (5707) kat <2596> autou <846> legontev <3004> (5723)

14:58 oti <3754> hmeiv <2249> hkousamen <191> (5656) autou <846> legontov <3004> (5723) oti <3754> egw <1473> katalusw <2647> (5692) ton <3588> naon <3485> touton <5126> ton <3588> ceiropoihton <5499> kai <2532> dia <1223> triwn <5140> hmerwn <2250> allon <243> aceiropoihton <886> oikodomhsw <3618> (5692)

14:59 kai <2532> oude <3761> outwv <3779> ish <2470> hn <1510> (5713) h <3588> marturia <3141> autwn <846>

14:60 kai <2532> anastav <450> (5631) o <3588> arciereuv <749> eiv <1519> meson <3319> ephrwthsen <1905> (5656) ton <3588> ihsoun <2424> legwn <3004> (5723) ouk <3756> apokrinh <611> (5736) ouden <3762> ti <5101> outoi <3778> sou <4675> katamarturousin <2649> (5719)

14:61 o <3588> de <1161> esiwpa <4623> (5707) kai <2532> ouk <3756> apekrinato <611> (5662) ouden <3762> palin <3825> o <3588> arciereuv <749> ephrwta <1905> (5707) auton <846> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> uiov <5207> tou <3588> euloghtou <2128>

14:62 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) egw <1473> eimi <1510> (5748) kai <2532> oqesye <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ek <1537> dexiwn <1188> kayhmenon <2521> (5740) thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> ercomenon <2064> (5740) meta <3326> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772>

14:63 o <3588> de <1161> arciereuv <749> diarrhxav <1284> (5660) touv <3588> citwnav <5509> autou <846> legei <3004> (5719) ti <5101> eti <2089> creian <5532> ecomen <2192> (5719) marturwn <3144>

14:64 hkousate <191> (5656) thv <3588> blasfhmiav <988> ti <5101> umin <5213> fainetai <5316> (5727) oi <3588> de <1161> pantev <3956> katekrinan <2632> (5656) auton <846> enocon <1777> einai <1510> (5750) yanatou <2288>

14:65 kai <2532> hrxanto <756> (5662) tinev <5100> emptuein <1716> (5721) autw <846> kai <2532> perikaluptein <4028> (5721) autou <846> to <3588> proswpon <4383> kai <2532> kolafizein <2852> (5721) auton <846> kai <2532> legein <3004> (5721) autw <846> profhteuson <4395> (5657) kai <2532> oi <3588> uphretai <5257> rapismasin <4475> auton <846> elabon <2983> (5627)TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA