TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 9:1-7

9:1 kai <2532> paragwn <3855> (5723) eiden <1492> (5627) anyrwpon <444> tuflon <5185> ek <1537> genethv <1079>

9:2 kai <2532> hrwthsan <2065> (5656) auton <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> legontev <3004> (5723) rabbi <4461> tiv <5101> hmarten <264> (5627) outov <3778> h <2228> oi <3588> goneiv <1118> autou <846> ina <2443> tuflov <5185> gennhyh <1080> (5686)

9:3 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> oute <3777> outov <3778> hmarten <264> (5627) oute <3777> oi <3588> goneiv <1118> autou <846> all <235> ina <2443> fanerwyh <5319> (5686) ta <3588> erga <2041> tou <3588> yeou <2316> en <1722> autw <846>

9:4 hmav <2248> dei <1163> (5904) ergazesyai <2038> (5738) ta <3588> erga <2041> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165> ewv <2193> hmera <2250> estin <1510> (5748) ercetai <2064> (5736) nux <3571> ote <3753> oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) ergazesyai <2038> (5738)

9:5 otan <3752> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> w <1510> (5753) fwv <5457> eimi <1510> (5748) tou <3588> kosmou <2889>

9:6 tauta <5023> eipwn <2036> (5631) eptusen <4429> (5656) camai <5476> kai <2532> epoihsen <4160> (5656) phlon <4081> ek <1537> tou <3588> ptusmatov <4427> kai <2532> epeyhken <2007> (5656) autou <846> ton <3588> phlon <4081> epi <1909> touv <3588> ofyalmouv <3788>

9:7 kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> upage <5217> (5720) niqai <3538> (5669) eiv <1519> thn <3588> kolumbhyran <2861> tou <3588> silwam <4611> o <3739> ermhneuetai <2059> (5743) apestalmenov <649> (5772) aphlyen <565> (5627) oun <3767> kai <2532> eniqato <3538> (5668) kai <2532> hlyen <2064> (5627) blepwn <991> (5723)TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA