TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 8:31

8:31 elegen <3004> (5707) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> prov <4314> touv <3588> pepisteukotav <4100> (5761) autw <846> ioudaiouv <2453> ean <1437> umeiv <5210> meinhte <3306> (5661) en <1722> tw <3588> logw <3056> tw <3588> emw <1699> alhywv <230> mayhtai <3101> mou <3450> este <1510> (5748)

Yohanes 10:2-5

10:2 o <3588> de <1161> eisercomenov <1525> (5740) dia <1223> thv <3588> yurav <2374> poimhn <4166> estin <1510> (5748) twn <3588> probatwn <4263>

10:3 toutw <5129> o <3588> yurwrov <2377> anoigei <455> (5719) kai <2532> ta <3588> probata <4263> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akouei <191> (5719) kai <2532> ta <3588> idia <2398> probata <4263> fwnei <5455> (5719) kat <2596> onoma <3686> kai <2532> exagei <1806> (5719) auta <846>

10:4 otan <3752> ta <3588> idia <2398> panta <3956> ekbalh <1544> (5632) emprosyen <1715> autwn <846> poreuetai <4198> (5736) kai <2532> ta <3588> probata <4263> autw <846> akolouyei <190> (5719) oti <3754> oidasin <1492> (5758) thn <3588> fwnhn <5456> autou <846>

10:5 allotriw <245> de <1161> ou <3756> mh <3361> akolouyhsousin <190> (5692) alla <235> feuxontai <5343> (5695) ap <575> autou <846> oti <3754> ouk <3756> oidasin <1492> (5758) twn <3588> allotriwn <245> thn <3588> fwnhn <5456>

Yohanes 10:14

10:14 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> poimhn <4166> o <3588> kalov <2570> kai <2532> ginwskw <1097> (5719) ta <3588> ema <1699> kai <2532> ginwskousin <1097> (5719) me <3165> ta <3588> ema <1699>

Yohanes 10:27-28

10:27 ta <3588> probata <4263> ta <3588> ema <1699> thv <3588> fwnhv <5456> mou <3450> akouousin <191> (5719) kagw <2504> ginwskw <1097> (5719) auta <846> kai <2532> akolouyousin <190> (5719) moi <3427>

10:28 kagw <2504> didwmi <1325> (5719) autoiv <846> zwhn <2222> aiwnion <166> kai <2532> ou <3756> mh <3361> apolwntai <622> (5643) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> ouc <3756> arpasei <726> (5692) tiv <5100> auta <846> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> mou <3450>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA