TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 10:1-16

10:1 kai <2532> ekeiyen <1564> anastav <450> (5631) ercetai <2064> (5736) eiv <1519> ta <3588> oria <3725> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> sumporeuontai <4848> (5736) palin <3825> ocloi <3793> prov <4314> auton <846> kai <2532> wv <5613> eiwyei <1486> (5715) palin <3825> edidasken <1321> (5707) autouv <846>

10:2 kai <2532> [proselyontev <4334> (5631) farisaioi] <5330> ephrwtwn <1905> (5707) auton <846> ei <1487> exestin <1832> (5904) andri <435> gunaika <1135> apolusai <630> (5658) peirazontev <3985> (5723) auton <846>

10:3 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> ti <5101> umin <5213> eneteilato <1781> (5662) mwushv <3475>

10:4 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) epetreqen <2010> (5656) mwushv <3475> biblion <975> apostasiou <647> graqai <1125> (5658) kai <2532> apolusai <630> (5658)

10:5 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> prov <4314> thn <3588> sklhrokardian <4641> umwn <5216> egraqen <1125> (5656) umin <5213> thn <3588> entolhn <1785> tauthn <3778>

10:6 apo <575> de <1161> archv <746> ktisewv <2937> arsen <730> kai <2532> yhlu <2338> epoihsen <4160> (5656) [autouv] <846>

10:7 eneken <1752> toutou <5127> kataleiqei <2641> (5692) anyrwpov <444> ton <3588> patera <3962> autou <846> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384>

10:8 kai <2532> esontai <1510> (5704) oi <3588> duo <1417> eiv <1519> sarka <4561> mian <1520> wste <5620> ouketi <3765> eisin <1510> (5748) duo <1417> alla <235> mia <1520> sarx <4561>

10:9 o <3739> oun <3767> o <3588> yeov <2316> sunezeuxen <4801> (5656) anyrwpov <444> mh <3361> cwrizetw <5563> (5720)

10:10 kai <2532> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> palin <3825> oi <3588> mayhtai <3101> peri <4012> toutou <5127> ephrwtwn <1905> (5707) auton <846>

10:11 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> ov <3739> an <302> apolush <630> (5661) thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kai <2532> gamhsh <1060> (5661) allhn <243> moicatai <3429> (5736) ep <1909> authn <846>

10:12 kai <2532> ean <1437> auth <846> apolusasa <630> (5660) ton <3588> andra <435> authv <846> gamhsh <1060> (5661) allon <243> moicatai <3429> (5736)

10:13 kai <2532> proseferon <4374> (5707) autw <846> paidia <3813> ina <2443> autwn <846> aqhtai <680> (5672) oi <3588> de <1161> mayhtai <3101> epetimhsan <2008> (5656) autoiv <846>

10:14 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> hganakthsen <23> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> afete <863> (5628) ta <3588> paidia <3813> ercesyai <2064> (5738) prov <4314> me <3165> mh <3361> kwluete <2967> (5720) auta <846> twn <3588> gar <1063> toioutwn <5108> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

10:15 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ov <3739> an <302> mh <3361> dexhtai <1209> (5667) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> wv <5613> paidion <3813> ou <3756> mh <3361> eiselyh <1525> (5632) eiv <1519> authn <846>

10:16 kai <2532> enagkalisamenov <1723> (5666) auta <846> kateulogei <2127> (5707) tiyeiv <5087> (5723) tav <3588> ceirav <5495> ep <1909> auta <846>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA