TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Galatia 3:1-14

3:1 w <5599> anohtoi <453> galatai <1052> tiv <5101> umav <5209> ebaskanen <940> (5656) oiv <3739> kat <2596> ofyalmouv <3788> ihsouv <2424> cristov <5547> proegrafh <4270> (5648) estaurwmenov <4717> (5772)

3:2 touto <5124> monon <3440> yelw <2309> (5719) mayein <3129> (5629) af <575> umwn <5216> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> to <3588> pneuma <4151> elabete <2983> (5627) h <2228> ex <1537> akohv <189> pistewv <4102>

3:3 outwv <3779> anohtoi <453> este <1510> (5748) enarxamenoi <1728> (5666) pneumati <4151> nun <3568> sarki <4561> epiteleisye <2005> (5727)

3:4 tosauta <5118> epayete <3958> (5627) eikh <1500> ei <1487> ge <1065> kai <2532> eikh <1500>

3:5 o <3588> oun <3767> epicorhgwn <2023> (5723) umin <5213> to <3588> pneuma <4151> kai <2532> energwn <1754> (5723) dunameiv <1411> en <1722> umin <5213> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> h <2228> ex <1537> akohv <189> pistewv <4102>

3:6 kaywv <2531> abraam <11> episteusen <4100> (5656) tw <3588> yew <2316> kai <2532> elogisyh <3049> (5681) autw <846> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>

3:7 ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) ara <686> oti <3754> oi <3588> ek <1537> pistewv <4102> outoi <3778> uioi <5207> eisin <1510> (5748) abraam <11>

3:8 proidousa <4275> (5631) de <1161> h <3588> grafh <1124> oti <3754> ek <1537> pistewv <4102> dikaioi <1344> (5719) ta <3588> eynh <1484> o <3588> yeov <2316> proeuhggelisato <4283> (5662) tw <3588> abraam <11> oti <3754> eneuloghyhsontai <1757> (5701) en <1722> soi <4671> panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

3:9 wste <5620> oi <3588> ek <1537> pistewv <4102> eulogountai <2127> (5743) sun <4862> tw <3588> pistw <4103> abraam <11>

3:10 osoi <3745> gar <1063> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> eisin <1510> (5748) upo <5259> kataran <2671> eisin <1510> (5748) gegraptai <1125> (5769) gar <1063> oti <3754> epikataratov <1944> pav <3956> ov <3739> ouk <3756> emmenei <1696> (5719) pasin <3956> toiv <3588> gegrammenoiv <1125> (5772) en <1722> tw <3588> bibliw <975> tou <3588> nomou <3551> tou <3588> poihsai <4160> (5658) auta <846>

3:11 oti <3754> de <1161> en <1722> nomw <3551> oudeiv <3762> dikaioutai <1344> (5743) para <3844> tw <3588> yew <2316> dhlon <1212> oti <3754> o <3588> dikaiov <1342> ek <1537> pistewv <4102> zhsetai <2198> (5695)

3:12 o <3588> de <1161> nomov <3551> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> pistewv <4102> all <235> o <3588> poihsav <4160> (5660) auta <846> zhsetai <2198> (5695) en <1722> autoiv <846>

3:13 cristov <5547> hmav <2248> exhgorasen <1805> (5656) ek <1537> thv <3588> katarav <2671> tou <3588> nomou <3551> genomenov <1096> (5637) uper <5228> hmwn <2257> katara <2671> oti <3754> gegraptai <1125> (5769) epikataratov <1944> pav <3956> o <3588> kremamenov <2910> (5734) epi <1909> xulou <3586>

3:14 ina <2443> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> h <3588> eulogia <2129> tou <3588> abraam <11> genhtai <1096> (5638) en <1722> ihsou <2424> cristw <5547> ina <2443> thn <3588> epaggelian <1860> tou <3588> pneumatov <4151> labwmen <2983> (5632) dia <1223> thv <3588> pistewv <4102>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA