TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 1:6

1:6 <0123> Mwdal <05462> rygohl <08003> hmls <01546> twlg <01540> Mtwlgh <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <05804> hze <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:6)

1:6 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> gazhv <1047> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> autouv <846> eneken tou <3588> aicmalwteusai <162> autouv <846> aicmalwsian <161> tou <3588> salwmwn tou <3588> sugkleisai <4788> eiv <1519> thn <3588> idoumaian <2401>

Amos 1:9

1:9 <0251> Myxa <01285> tyrb <02142> wrkz <03808> alw <0123> Mwdal <08003> hmls <01546> twlg <05462> Mrygoh <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <06865> ru <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:9)

1:9 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> turou <5184> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> authn <846> any <473> wn <3739> sunekleisan <4788> aicmalwsian <161> tou <3588> salwmwn eiv <1519> thn <3588> idoumaian <2401> kai <2532> ouk <3364> emnhsyhsan <3403> diayhkhv <1242> adelfwn <80>

Amos 1:11

1:11 <05331> xun <08104> hrms <05678> wtrbew <0639> wpa <05703> del <02963> Prjyw <07356> wymxr <07843> txsw <0251> wyxa <02719> brxb <07291> wpdr <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <0123> Mwda <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03069> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:11)

1:11 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> thv <3588> idoumaiav <2401> kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> autouv <846> eneka <1752> tou <3588> diwxai <1377> autouv <846> en <1722> romfaia ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> elumhnato mhtran <3388> epi <1909> ghv <1065> kai <2532> hrpasen <726> eiv <1519> marturion <3142> frikhn autou <846> kai <2532> to <3588> ormhma <3731> autou <846> efulaxen <5442> eiv <1519> neikov

Amos 1:13

1:13 <01366> Mlwbg <0853> ta <07337> byxrh <04616> Neml <01568> delgh <02030> twrh <01234> Meqb <05921> le <07725> wnbysa <03808> al <0702> hebra <05921> lew <05983> Nwme <01121> ynb <06588> yesp <07969> hsls <05921> le <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(1:13)

1:13 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> taiv <3588> trisin <5140> asebeiaiv <763> uiwn <5207> ammwn kai <2532> epi <1909> taiv <3588> tessarsin <5064> ouk <3364> apostrafhsomai <654> auton <846> any <473> wn <3739> anescizon tav <3588> en <1722> gastri <1064> ecousav <2192> twn <3588> galaaditwn opwv <3704> emplatunwsin ta <3588> oria <3725> autwn <846>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA