TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 17:7

17:7 <0312> Myrxa <0430> Myhla <03372> waryyw <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <03027> dy <08478> txtm <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mta <05927> hlemh <0430> Mhyhla <03068> hwhyl <03478> larvy <01121> ynb <02398> wajx <03588> yk <01961> yhyw(17:7)

17:7 kai <2532> egeneto <1096> oti <3754> hmarton <264> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> autwn <846> tw <3588> anagagonti <321> autouv <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> upokatwyen ceirov <5495> faraw <5328> basilewv <935> aiguptou <125> kai <2532> efobhyhsan <5399> yeouv <2316> eterouv <2087>

2 Raja-raja 17:12

17:12 <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> wvet <03808> al <0> Mhl <03068> hwhy <0559> rma <0834> rsa <01544> Myllgh <05647> wdbeyw(17:12)

17:12 kai <2532> elatreusan <3000> toiv <3588> eidwloiv <1497> oiv <3739> eipen kuriov <2962> autoiv <846> ou <3364> poihsete <4160> to <3588> rhma <4487> touto <3778> kuriw <2962>

2 Raja-raja 17:17

17:17 <03707> woyekhl <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> twvel <04376> wrkmtyw <05172> wsxnyw <07081> Mymoq <07080> wmoqyw <0784> sab <01323> Mhytwnb <0853> taw <01121> Mhynb <0853> ta <05674> wrybeyw(17:17)

17:17 kai <2532> dihgon <1236> touv <3588> uiouv <5207> autwn <846> kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> autwn <846> en <1722> puri <4442> kai <2532> emanteuonto <3132> manteiav kai <2532> oiwnizonto kai <2532> eprayhsan <4097> tou <3588> poihsai <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> parorgisai <3949> auton <846>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA