TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Yohanes 2:7-17

2:7 agaphtoi <27> ouk <3756> entolhn <1785> kainhn <2537> grafw <1125> (5719) umin <5213> all <235> entolhn <1785> palaian <3820> hn <3739> eicete <2192> (5707) ap <575> archv <746> h <3588> entolh <1785> h <3588> palaia <3820> estin <1510> (5748) o <3588> logov <3056> on <3739> hkousate <191> (5656)

2:8 palin <3825> entolhn <1785> kainhn <2537> grafw <1125> (5719) umin <5213> o <3739> estin <1510> (5748) alhyev <227> en <1722> autw <846> kai <2532> en <1722> umin <5213> oti <3754> h <3588> skotia <4653> paragetai <3855> (5731) kai <2532> to <3588> fwv <5457> to <3588> alhyinon <228> hdh <2235> fainei <5316> (5719)

2:9 o <3588> legwn <3004> (5723) en <1722> tw <3588> fwti <5457> einai <1510> (5750) kai <2532> ton <3588> adelfon <80> autou <846> miswn <3404> (5723) en <1722> th <3588> skotia <4653> estin <1510> (5748) ewv <2193> arti <737>

2:10 o <3588> agapwn <25> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> en <1722> tw <3588> fwti <5457> menei <3306> (5719) kai <2532> skandalon <4625> en <1722> autw <846> ouk <3756> estin <1510> (5748)

2:11 o <3588> de <1161> miswn <3404> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> en <1722> th <3588> skotia <4653> estin <1510> (5748) kai <2532> en <1722> th <3588> skotia <4653> peripatei <4043> (5719) kai <2532> ouk <3756> oiden <1492> (5758) pou <4225> upagei <5217> (5719) oti <3754> h <3588> skotia <4653> etuflwsen <5186> (5656) touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846>

2:12 grafw <1125> (5719) umin <5213> teknia <5040> oti <3754> afewntai <863> (5769) umin <5213> ai <3588> amartiai <266> dia <1223> to <3588> onoma <3686> autou <846>

2:13 grafw <1125> (5719) umin <5213> paterev <3962> oti <3754> egnwkate <1097> (5758) ton <3588> ap <575> archv <746> grafw <1125> (5719) umin <5213> neaniskoi <3495> oti <3754> nenikhkate <3528> (5758) ton <3588> ponhron <4190> egraqa <1125> (5656) umin <5213> paidia <3813> oti <3754> egnwkate <1097> (5758) ton <3588> patera <3962>

2:14 egraqa <1125> (5656) umin <5213> paterev <3962> oti <3754> egnwkate <1097> (5758) ton <3588> ap <575> archv <746> egraqa <1125> (5656) umin <5213> neaniskoi <3495> oti <3754> iscuroi <2478> este <1510> (5748) kai <2532> o <3588> logov <3056> [tou <3588> yeou] <2316> en <1722> umin <5213> menei <3306> (5719) kai <2532> nenikhkate <3528> (5758) ton <3588> ponhron <4190>

2:15 mh <3361> agapate <25> (5720) ton <3588> kosmon <2889> mhde <3366> ta <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> ean <1437> tiv <5100> agapa <25> (5725) ton <3588> kosmon <2889> ouk <3756> estin <1510> (5748) h <3588> agaph <26> tou <3588> patrov <3962> en <1722> autw <846>

2:16 oti <3754> pan <3956> to <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> h <3588> epiyumia <1939> thv <3588> sarkov <4561> kai <2532> h <3588> epiyumia <1939> twn <3588> ofyalmwn <3788> kai <2532> h <3588> alazoneia <212> tou <3588> biou <979> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> patrov <3962> all <235> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> estin <1510> (5748)

2:17 kai <2532> o <3588> kosmov <2889> paragetai <3855> (5731) kai <2532> h <3588> epiyumia <1939> [autou] <846> o <3588> de <1161> poiwn <4160> (5723) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> menei <3306> (5719) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA