TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 10:11-21

10:11 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> poimhn <4166> o <3588> kalov <2570> o <3588> poimhn <4166> o <3588> kalov <2570> thn <3588> quchn <5590> autou <846> tiyhsin <5087> (5719) uper <5228> twn <3588> probatwn <4263>

10:12 o <3588> misywtov <3411> kai <2532> ouk <3756> wn <1510> (5752) poimhn <4166> ou <3739> ouk <3756> estin <1510> (5748) ta <3588> probata <4263> idia <2398> yewrei <2334> (5719) ton <3588> lukon <3074> ercomenon <2064> (5740) kai <2532> afihsin <863> (5719) ta <3588> probata <4263> kai <2532> feugei <5343> (5719) kai <2532> o <3588> lukov <3074> arpazei <726> (5719) auta <846> kai <2532> skorpizei <4650> (5719)

10:13 oti <3754> misywtov <3411> estin <1510> (5748) kai <2532> ou <3756> melei <3199> (5904) autw <846> peri <4012> twn <3588> probatwn <4263>

10:14 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> poimhn <4166> o <3588> kalov <2570> kai <2532> ginwskw <1097> (5719) ta <3588> ema <1699> kai <2532> ginwskousin <1097> (5719) me <3165> ta <3588> ema <1699>

10:15 kaywv <2531> ginwskei <1097> (5719) me <3165> o <3588> pathr <3962> kagw <2504> ginwskw <1097> (5719) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> quchn <5590> mou <3450> tiyhmi <5087> (5719) uper <5228> twn <3588> probatwn <4263>

10:16 kai <2532> alla <243> probata <4263> ecw <2192> (5719) a <3739> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> thv <3588> aulhv <833> tauthv <3778> kakeina <2548> dei <1163> (5904) me <3165> agagein <71> (5629) kai <2532> thv <3588> fwnhv <5456> mou <3450> akousousin <191> (5692) kai <2532> genhsontai <1096> (5695) mia <1520> poimnh <4167> eiv <1520> poimhn <4166>

10:17 dia <1223> touto <5124> me <3165> o <3588> pathr <3962> agapa <25> (5719) oti <3754> egw <1473> tiyhmi <5087> (5719) thn <3588> quchn <5590> mou <3450> ina <2443> palin <3825> labw <2983> (5632) authn <846>

10:18 oudeiv <3762> hren <142> (5656) authn <846> ap <575> emou <1700> all <235> egw <1473> tiyhmi <5087> (5719) authn <846> ap <575> emautou <1683> exousian <1849> ecw <2192> (5719) yeinai <5087> (5629) authn <846> kai <2532> exousian <1849> ecw <2192> (5719) palin <3825> labein <2983> (5629) authn <846> tauthn <3778> thn <3588> entolhn <1785> elabon <2983> (5627) para <3844> tou <3588> patrov <3962> mou <3450>

10:19 scisma <4978> palin <3825> egeneto <1096> (5633) en <1722> toiv <3588> ioudaioiv <2453> dia <1223> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128>

10:20 elegon <3004> (5707) de <1161> polloi <4183> ex <1537> autwn <846> daimonion <1140> ecei <2192> (5719) kai <2532> mainetai <3105> (5736) ti <5101> autou <846> akouete <191> (5719)

10:21 alloi <243> elegon <3004> (5707) tauta <5023> ta <3588> rhmata <4487> ouk <3756> estin <1510> (5748) daimonizomenou <1139> (5740) mh <3361> daimonion <1140> dunatai <1410> (5736) tuflwn <5185> ofyalmouv <3788> anoixai <455> (5658)TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA