TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 14:22-25

14:22 kai <2532> esyiontwn <2068> (5723) autwn <846> labwn <2983> (5631) arton <740> euloghsav <2127> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> edwken <1325> (5656) autoiv <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) labete <2983> (5628) touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> mou <3450>

14:23 kai <2532> labwn <2983> (5631) pothrion <4221> eucaristhsav <2168> (5660) edwken <1325> (5656) autoiv <846> kai <2532> epion <4095> (5627) ex <1537> autou <846> pantev <3956>

14:24 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> aima <129> mou <3450> thv <3588> diayhkhv <1242> to <3588> ekcunnomenon <1632> (5746) uper <5228> pollwn <4183>

14:25 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ouketi <3765> ou <3756> mh <3361> piw <4095> (5632) ek <1537> tou <3588> genhmatov <1081> thv <3588> ampelou <288> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> otan <3752> auto <846> pinw <4095> (5725) kainon <2537> en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

1 Korintus 11:23-26

11:23 egw <1473> gar <1063> parelabon <3880> (5627) apo <575> tou <3588> kuriou <2962> o <3739> kai <2532> paredwka <3860> (5656) umin <5213> oti <3754> o <3588> kuriov <2962> ihsouv <2424> en <1722> th <3588> nukti <3571> h <3739> paredideto <3860> (5712) elaben <2983> (5627) arton <740>

11:24 kai <2532> eucaristhsav <2168> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) touto <5124> mou <3450> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> to <3588> uper <5228> umwn <5216> touto <5124> poieite <4160> (5720) eiv <1519> thn <3588> emhn <1699> anamnhsin <364>

11:25 wsautwv <5615> kai <2532> to <3588> pothrion <4221> meta <3326> to <3588> deipnhsai <1172> (5658) legwn <3004> (5723) touto <5124> to <3588> pothrion <4221> h <3588> kainh <2537> diayhkh <1242> estin <1510> (5748) en <1722> tw <3588> emw <1699> aimati <129> touto <5124> poieite <4160> (5720) osakiv <3740> ean <1437> pinhte <4095> (5725) eiv <1519> thn <3588> emhn <1699> anamnhsin <364>

11:26 osakiv <3740> gar <1063> ean <1437> esyihte <2068> (5725) ton <3588> arton <740> touton <5126> kai <2532> to <3588> pothrion <4221> pinhte <4095> (5725) ton <3588> yanaton <2288> tou <3588> kuriou <2962> kataggellete <2605> (5719) acriv <891> ou <3739> elyh <2064> (5632)

Markus 10:47-48

10:47 kai <2532> akousav <191> (5660) oti <3754> ihsouv <2424> o <3588> nazarhnov <3479> estin <1510> (5748) hrxato <756> (5662) krazein <2896> (5721) kai <2532> legein <3004> (5721) uie <5205> dauid <1138> ihsou <2424> elehson <1653> (5657) me <3165>

10:48 kai <2532> epetimwn <2008> (5707) autw <846> polloi <4183> ina <2443> siwphsh <4623> (5661) o <3588> de <1161> pollw <4183> mallon <3123> ekrazen <2896> (5707) uie <5207> dauid <1138> elehson <1653> (5657) me <3165>

Galatia 4:4

4:4 ote <3753> de <1161> hlyen <2064> (5627) to <3588> plhrwma <4138> tou <3588> cronou <5550> exapesteilen <1821> (5656) o <3588> yeov <2316> ton <3588> uion <5207> autou <846> genomenon <1096> (5637) ek <1537> gunaikov <1135> genomenon <1096> (5637) upo <5259> nomon <3551>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.12 detik
dipersembahkan oleh YLSA