TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 19:1-10

19:1 kai <2532> eiselywn <1525> (5631) dihrceto <1330> (5711) thn <3588> iericw <2410>

19:2 kai <2532> idou <2400> (5628) anhr <435> onomati <3686> kaloumenov <2564> (5746) zakcaiov <2195> kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) arcitelwnhv <754> kai <2532> autov <846> plousiov <4145>

19:3 kai <2532> ezhtei <2212> (5707) idein <1492> (5629) ton <3588> ihsoun <2424> tiv <5101> estin <1510> (5748) kai <2532> ouk <3756> hdunato <1410> (5711) apo <575> tou <3588> oclou <3793> oti <3754> th <3588> hlikia <2244> mikrov <3398> hn <1510> (5713)

19:4 kai <2532> prodramwn <4390> (5631) eiv <1519> to <3588> emprosyen <1715> anebh <305> (5627) epi <1909> sukomorean <4809> ina <2443> idh <1492> (5632) auton <846> oti <3754> ekeinhv <1565> hmellen <3195> (5707) diercesyai <1330> (5738)

19:5 kai <2532> wv <5613> hlyen <2064> (5627) epi <1909> ton <3588> topon <5117> anableqav <308> (5660) [o] <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> zakcaie <2195> speusav <4692> (5660) katabhyi <2597> (5628) shmeron <4594> gar <1063> en <1722> tw <3588> oikw <3624> sou <4675> dei <1163> (5904) me <3165> meinai <3306> (5658)

19:6 kai <2532> speusav <4692> (5660) katebh <2597> (5627) kai <2532> upedexato <5264> (5662) auton <846> cairwn <5463> (5723)

19:7 kai <2532> idontev <1492> (5631) pantev <3956> diegogguzon <1234> (5707) legontev <3004> (5723) oti <3754> para <3844> amartwlw <268> andri <435> eishlyen <1525> (5627) katalusai <2647> (5658)

19:8 stayeiv <2476> (5685) de <1161> zakcaiov <2195> eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> kurion <2962> idou <2400> (5628) ta <3588> hmisia <2255> mou <3450> twn <3588> uparcontwn <5224> (5723) kurie <2962> [toiv] <3588> ptwcoiv <4434> didwmi <1325> (5719) kai <2532> ei <1487> tinov <5100> ti <5100> esukofanthsa <4811> (5656) apodidwmi <591> (5719) tetraploun <5073>

19:9 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> auton <846> [o] <3588> ihsouv <2424> oti <3754> shmeron <4594> swthria <4991> tw <3588> oikw <3624> toutw <5129> egeneto <1096> (5633) kayoti <2530> kai <2532> autov <846> uiov <5207> abraam <11> [estin] <1510> (5748)

19:10 hlyen <2064> (5627) gar <1063> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> zhthsai <2212> (5658) kai <2532> swsai <4982> (5658) to <3588> apolwlov <622> (5756)TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA