TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 6:17-22

6:17 cariv <5485> de <1161> tw <3588> yew <2316> oti <3754> hte <1510> (5713) douloi <1401> thv <3588> amartiav <266> uphkousate <5219> (5656) de <1161> ek <1537> kardiav <2588> eiv <1519> on <3739> paredoyhte <3860> (5681) tupon <5179> didachv <1322>

6:18 eleuyerwyentev <1659> (5685) de <1161> apo <575> thv <3588> amartiav <266> edoulwyhte <1402> (5681) th <3588> dikaiosunh <1343>

6:19 anyrwpinon <442> legw <3004> (5719) dia <1223> thn <3588> asyeneian <769> thv <3588> sarkov <4561> umwn <5216> wsper <5618> gar <1063> paresthsate <3936> (5656) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> doula <1401> th <3588> akayarsia <167> kai <2532> th <3588> anomia <458> [eiv <1519> thn <3588> anomian] <458> outwv <3779> nun <3568> parasthsate <3936> (5657) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> doula <1401> th <3588> dikaiosunh <1343> eiv <1519> agiasmon <38>

6:20 ote <3753> gar <1063> douloi <1401> hte <1510> (5713) thv <3588> amartiav <266> eleuyeroi <1658> hte <1510> (5713) th <3588> dikaiosunh <1343>

6:21 tina <5101> oun <3767> karpon <2590> eicete <2192> (5707) tote <5119> ef <1909> oiv <3739> nun <3568> epaiscunesye <1870> (5736) to <3588> gar <1063> telov <5056> ekeinwn <1565> yanatov <2288>

6:22 nuni <3570> de <1161> eleuyerwyentev <1659> (5685) apo <575> thv <3588> amartiav <266> doulwyentev <1402> (5685) de <1161> tw <3588> yew <2316> ecete <2192> (5719) ton <3588> karpon <2590> umwn <5216> eiv <1519> agiasmon <38> to <3588> de <1161> telov <5056> zwhn <2222> aiwnion <166>

Roma 12:1-2

12:1 parakalw <3870> (5719) oun <3767> umav <5209> adelfoi <80> dia <1223> twn <3588> oiktirmwn <3628> tou <3588> yeou <2316> parasthsai <3936> (5658) ta <3588> swmata <4983> umwn <5216> yusian <2378> zwsan <2198> (5723) agian <40> tw <3588> yew <2316> euareston <2101> thn <3588> logikhn <3050> latreian <2999> umwn <5216>

12:2 kai <2532> mh <3361> suschmatizesye <4964> (5728) tw <3588> aiwni <165> toutw <5129> alla <235> metamorfousye <3339> (5744) th <3588> anakainwsei <342> tou <3588> noov <3563> eiv <1519> to <3588> dokimazein <1381> (5721) umav <5209> ti <5101> to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> to <3588> agayon <18> kai <2532> euareston <2101> kai <2532> teleion <5046>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA