TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 26:17-25

26:17 th <3588> de <1161> prwth <4413> twn <3588> azumwn <106> proshlyon <4334> (5656) oi <3588> mayhtai <3101> tw <3588> ihsou <2424> legontev <3004> (5723) pou <4226> yeleiv <2309> (5719) etoimaswmen <2090> (5661) soi <4671> fagein <5315> (5629) to <3588> pasca <3957>

26:18 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) upagete <5217> (5720) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> prov <4314> ton <3588> deina <1170> kai <2532> eipate <2036> (5628) autw <846> o <3588> didaskalov <1320> legei <3004> (5719) o <3588> kairov <2540> mou <3450> egguv <1451> estin <1510> (5748) prov <4314> se <4571> poiw <4160> (5719) to <3588> pasca <3957> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> mou <3450>

26:19 kai <2532> epoihsan <4160> (5656) oi <3588> mayhtai <3101> wv <5613> sunetaxen <4929> (5656) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> htoimasan <2090> (5656) to <3588> pasca <3957>

26:20 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) anekeito <345> (5711) meta <3326> twn <3588> dwdeka <1427> [mayhtwn] <3101>

26:21 kai <2532> esyiontwn <2068> (5723) autwn <846> eipen <2036> (5627) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> eiv <1520> ex <1537> umwn <5216> paradwsei <3860> (5692) me <3165>

26:22 kai <2532> lupoumenoi <3076> (5746) sfodra <4970> hrxanto <756> (5662) legein <3004> (5721) autw <846> eiv <1520> ekastov <1538> mhti <3385> egw <1473> eimi <1510> (5748) kurie <2962>

26:23 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) o <3588> embaqav <1686> (5660) met <3326> emou <1700> thn <3588> ceira <5495> en <1722> tw <3588> trubliw <5165> outov <3778> me <3165> paradwsei <3860> (5692)

26:24 o <3588> men <3303> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> upagei <5217> (5719) kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) peri <4012> autou <846> ouai <3759> de <1161> tw <3588> anyrwpw <444> ekeinw <1565> di <1223> ou <3739> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidotai <3860> (5743) kalon <2570> hn <1510> (5713) autw <846> ei <1487> ouk <3756> egennhyh <1080> (5681) o <3588> anyrwpov <444> ekeinov <1565>

26:25 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> ioudav <2455> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> eipen <2036> (5627) mhti <3385> egw <1473> eimi <1510> (5748) rabbi <4461> legei <3004> (5719) autw <846> su <4771> eipav <2036> (5627)TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA