TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Korintus 12:1-10

12:1 kaucasyai <2744> (5738) dei <1163> (5904) ou <3756> sumferon <4851> (5723) men <3303> eleusomai <2064> (5695) de <1161> eiv <1519> optasiav <3701> kai <2532> apokaluqeiv <602> kuriou <2962>

12:2 oida <1492> (5758) anyrwpon <444> en <1722> cristw <5547> pro <4253> etwn <2094> dekatessarwn <1180> eite <1535> en <1722> swmati <4983> ouk <3756> oida <1492> (5758) eite <1535> ektov <1622> tou <3588> swmatov <4983> ouk <3756> oida <1492> (5758) o <3588> yeov <2316> oiden <1492> (5758) arpagenta <726> (5651) ton <3588> toiouton <5108> ewv <2193> tritou <5154> ouranou <3772>

12:3 kai <2532> oida <1492> (5758) ton <3588> toiouton <5108> anyrwpon <444> eite <1535> en <1722> swmati <4983> eite <1535> cwriv <5565> tou <3588> swmatov <4983> [ouk <3756> oida] <1492> (5758) o <3588> yeov <2316> oiden <1492> (5758)

12:4 oti <3754> hrpagh <726> (5648) eiv <1519> ton <3588> paradeison <3857> kai <2532> hkousen <191> (5656) arrhta <731> rhmata <4487> a <3739> ouk <3756> exon <1832> (5901) anyrwpw <444> lalhsai <2980> (5658)

12:5 uper <5228> tou <3588> toioutou <5108> kauchsomai <2744> (5695) uper <5228> de <1161> emautou <1683> ou <3756> kauchsomai <2744> (5695) ei <1487> mh <3361> en <1722> taiv <3588> asyeneiaiv <769>

12:6 ean <1437> gar <1063> yelhsw <2309> (5661) kauchsasyai <2744> (5664) ouk <3756> esomai <1510> (5704) afrwn <878> alhyeian <225> gar <1063> erw <2046> (5692) feidomai <5339> (5736) de <1161> mh <3361> tiv <5100> eiv <1519> eme <1691> logishtai <3049> (5667) uper <5228> o <3739> blepei <991> (5719) me <3165> h <2228> akouei <191> (5719) ex <1537> emou <1700>

12:7 kai <2532> th <3588> uperbolh <5236> twn <3588> apokaluqewn <602> dio <1352> ina <2443> mh <3361> uperairwmai <5229> (5747) edoyh <1325> (5681) moi <3427> skoloq <4647> th <3588> sarki <4561> aggelov <32> satana <4567> ina <2443> me <3165> kolafizh <2852> (5725) ina <2443> mh <3361> uperairwmai <5229> (5747)

12:8 uper <5228> toutou <5127> triv <5151> ton <3588> kurion <2962> parekalesa <3870> (5656) ina <2443> aposth <868> (5632) ap <575> emou <1700>

12:9 kai <2532> eirhken <2046> (5758) moi <3427> arkei <714> (5719) soi <4671> h <3588> cariv <5485> mou <3450> h <3588> gar <1063> dunamiv <1411> en <1722> asyeneia <769> teleitai <5055> (5743) hdista <2236> oun <3767> mallon <3123> kauchsomai <2744> (5695) en <1722> taiv <3588> asyeneiaiv <769> ina <2443> episkhnwsh <1981> (5661) ep <1909> eme <1691> h <3588> dunamiv <1411> tou <3588> cristou <5547>

12:10 dio <1352> eudokw <2106> (5719) en <1722> asyeneiaiv <769> en <1722> ubresin <5196> en <1722> anagkaiv <318> en <1722> diwgmoiv <1375> kai <2532> stenocwriaiv <4730> uper <5228> cristou <5547> otan <3752> gar <1063> asyenw <770> (5725) tote <5119> dunatov <1415> eimi <1510> (5748)TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA