TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Zakharia 6:1-8

6:1 <05178> tsxn <02022> yrh <02022> Myrhhw <02022> Myrhh <08147> yns <0996> Nybm <03318> twauy <04818> twbkrm <0702> ebra <02009> hnhw <07200> haraw <05869> ynye <05375> avaw <07725> bsaw(6:1)

6:1 kai <2532> epestreqa <1994> kai <2532> hra <142> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> kai <2532> eidon <3708> kai <2532> idou <2400> tessara <5064> armata <716> ekporeuomena <1607> ek <1537> mesou <3319> duo <1417> orewn <3735> kai <2532> ta <3588> orh <3735> hn <1510> orh <3735> calka

6:2 <07838> Myrxs <05483> Myowo <08145> tynsh <04818> hbkrmbw <0122> Mymda <05483> Myowo <07223> hnsarh <04818> hbkrmb(6:2)

6:2 en <1722> tw <3588> armati <716> tw <3588> prwtw <4413> ippoi <2462> purroi kai <2532> en <1722> tw <3588> armati <716> tw <3588> deuterw <1208> ippoi <2462> melanev <3189>

6:3 <0554> Myuma <01261> Mydrb <05483> Myowo <07243> tyebrh <04818> hbkrmbw <03836> Mynbl <05483> Myowo <07992> tyslsh <04818> hbkrmbw(6:3)

6:3 kai <2532> en <1722> tw <3588> armati <716> tw <3588> tritw <5154> ippoi <2462> leukoi <3022> kai <2532> en <1722> tw <3588> armati <716> tw <3588> tetartw <5067> ippoi <2462> poikiloi <4164> qaroi

6:4 <0113> ynda <0428> hla <04100> hm <0> yb <01696> rbdh <04397> Kalmh <0413> la <0559> rmaw <06030> Neaw(6:4)

6:4 kai <2532> apekriyhn kai <2532> eipa prov <4314> ton <3588> aggelon <32> ton <3588> lalounta <2980> en <1722> emoi <1473> ti <5100> estin <1510> tauta <3778> kurie <2962>

6:5 <0776> Urah <03605> lk <0113> Nwda <05921> le <03320> buythm <03318> twauwy <08064> Mymsh <07307> twxr <0702> ebra <0428> hla <0413> yla <0559> rmayw <04397> Kalmh <06030> Neyw(6:5)

6:5 kai <2532> apekriyh o <3588> aggelov <32> o <3588> lalwn <2980> en <1722> emoi <1473> kai <2532> eipen tauta <3778> estin <1510> oi <3588> tessarev <5064> anemoi <417> tou <3588> ouranou <3772> ekporeuontai <1607> parasthnai <3936> tw <3588> kuriw <2962> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065>

6:6 <08486> Nmyth <0776> Ura <0413> la <03318> wauy <01261> Mydrbhw <0310> Mhyrxa <0413> la <03318> wauy <03836> Mynblhw <06828> Nwpu <0776> Ura <0413> la <03318> Myauy <07838> Myrxsh <05483> Myowoh <0> hb <0834> rsa(6:6)

6:6 en <1722> w <3739> hsan <1510> oi <3588> ippoi <2462> oi <3588> melanev <3189> exeporeuonto <1607> epi <1909> ghn <1065> borra kai <2532> oi <3588> leukoi <3022> exeporeuonto <1607> katopisyen autwn <846> kai <2532> oi <3588> poikiloi <4164> exeporeuonto <1607> epi <1909> ghn <1065> notou <3558>

6:7 <0776> Urab <01980> hnklhttw <0776> Urab <01980> wklhth <01980> wkl <0559> rmayw <0776> Urab <01980> Klhthl <01980> tkll <01245> wsqbyw <03318> wauy <0554> Myumahw(6:7)

6:7 kai <2532> oi <3588> qaroi exeporeuonto <1607> kai <2532> epeblepon <1914> tou <3588> poreuesyai <4198> tou <3588> periodeusai thn <3588> ghn <1065> kai <2532> eipen poreuesye <4198> kai <2532> periodeusate thn <3588> ghn <1065> kai <2532> periwdeusan thn <3588> ghn <1065>

6:8 o <06828> Nwpu <0776> Urab <07307> yxwr <0853> ta <05117> wxynh <06828> Nwpu <0776> Ura <0413> la <03318> Myauwyh <07200> har <0559> rmal <0413> yla <01696> rbdyw <0854> yta <02199> qezyw(6:8)

6:8 kai <2532> anebohsen <310> kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> me <1473> legwn <3004> idou <2400> oi <3588> ekporeuomenoi <1607> epi <1909> ghn <1065> borra anepausan <373> ton <3588> yumon <2372> mou <1473> en <1722> gh <1065> borraTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA