TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 2:41-52

2:41 kai <2532> eporeuonto <4198> (5711) oi <3588> goneiv <1118> autou <846> kat <2596> etov <2094> eiv <1519> ierousalhm <2419> th <3588> eorth <1859> tou <3588> pasca <3957>

2:42 kai <2532> ote <3753> egeneto <1096> (5633) etwn <2094> dwdeka <1427> anabainontwn <305> (5723) autwn <846> kata <2596> to <3588> eyov <1485> thv <3588> eorthv <1859>

2:43 kai <2532> teleiwsantwn <5048> (5660) tav <3588> hmerav <2250> en <1722> tw <3588> upostrefein <5290> (5721) autouv <846> upemeinen <5278> (5656) ihsouv <2424> o <3588> paiv <3816> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) oi <3588> goneiv <1118> autou <846>

2:44 nomisantev <3543> (5660) de <1161> auton <846> einai <1510> (5750) en <1722> th <3588> sunodia <4923> hlyon <2064> (5627) hmerav <2250> odon <3598> kai <2532> anezhtoun <327> (5707) auton <846> en <1722> toiv <3588> suggeneusin <4773> kai <2532> toiv <3588> gnwstoiv <1110>

2:45 kai <2532> mh <3361> eurontev <2147> (5631) upestreqan <5290> (5656) eiv <1519> ierousalhm <2419> anazhtountev <327> (5723) auton <846>

2:46 kai <2532> egeneto <1096> (5633) meta <3326> hmerav <2250> treiv <5140> euron <2147> (5627) auton <846> en <1722> tw <3588> ierw <2411> kayezomenon <2516> (5740) en <1722> mesw <3319> twn <3588> didaskalwn <1320> kai <2532> akouonta <191> (5723) autwn <846> kai <2532> eperwtwnta <1905> (5723) autouv <846>

2:47 existanto <1839> (5710) de <1161> pantev <3956> oi <3588> akouontev <191> (5723) autou <846> epi <1909> th <3588> sunesei <4907> kai <2532> taiv <3588> apokrisesin <612> autou <846>

2:48 kai <2532> idontev <1492> (5631) auton <846> exeplaghsan <1605> (5648) kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> h <3588> mhthr <3384> autou <846> teknon <5043> ti <5101> epoihsav <4160> (5656) hmin <2254> outwv <3779> idou <2400> (5628) o <3588> pathr <3962> sou <4675> kai <2532> egw <1473> odunwmenoi <3600> (5746) zhtoumen <2212> (5719) se <4571>

2:49 kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> ti <5101> oti <3754> ezhteite <2212> (5707) me <3165> ouk <3756> hdeite <1492> (5715) oti <3754> en <1722> toiv <3588> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> dei <1163> (5904) einai <1510> (5750) me <3165>

2:50 kai <2532> autoi <846> ou <3756> sunhkan <4920> (5656) to <3588> rhma <4487> o <3739> elalhsen <2980> (5656) autoiv <846>

2:51 kai <2532> katebh <2597> (5627) met <3326> autwn <846> kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> nazarey <3478> kai <2532> hn <1510> (5713) upotassomenov <5293> (5746) autoiv <846> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> autou <846> diethrei <1301> (5707) panta <3956> ta <3588> rhmata <4487> en <1722> th <3588> kardia <2588> authv <846>

2:52 kai <2532> ihsouv <2424> proekopten <4298> (5707) th <3588> sofia <4678> kai <2532> hlikia <2244> kai <2532> cariti <5485> para <3844> yew <2316> kai <2532> anyrwpoiv <444>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA