TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 3:1-10

3:1 petrov <4074> de <1161> kai <2532> iwannhv <2491> anebainon <305> (5707) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> epi <1909> thn <3588> wran <5610> thv <3588> proseuchv <4335> thn <3588> enathn <1766>

3:2 kai <2532> tiv <5100> anhr <435> cwlov <5560> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> autou <846> uparcwn <5225> (5723) ebastazeto <941> (5712) on <3739> etiyoun <5087> (5707) kay <2596> hmeran <2250> prov <4314> thn <3588> yuran <2374> tou <3588> ierou <2411> thn <3588> legomenhn <3004> (5746) wraian <5611> tou <3588> aitein <154> (5721) elehmosunhn <1654> para <3844> twn <3588> eisporeuomenwn <1531> (5740) eiv <1519> to <3588> ieron <2411>

3:3 ov <3739> idwn <1492> (5631) petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491> mellontav <3195> (5723) eisienai <1524> (5750) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> hrwta <2065> (5707) elehmosunhn <1654> labein <2983> (5629)

3:4 atenisav <816> (5660) de <1161> petrov <4074> eiv <1519> auton <846> sun <4862> tw <3588> iwannh <2491> eipen <2036> (5627) bleqon <991> (5657) eiv <1519> hmav <2248>

3:5 o <3588> de <1161> epeicen <1907> (5707) autoiv <846> prosdokwn <4328> (5723) ti <5100> par <3844> autwn <846> labein <2983> (5629)

3:6 eipen <2036> (5627) de <1161> petrov <4074> argurion <694> kai <2532> crusion <5553> ouc <3756> uparcei <5225> (5719) moi <3427> o <3739> de <1161> ecw <2192> (5719) touto <5124> soi <4671> didwmi <1325> (5719) en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> nazwraiou <3480> peripatei <4043> (5720)

3:7 kai <2532> piasav <4084> (5660) auton <846> thv <3588> dexiav <1188> ceirov <5495> hgeiren <1453> (5656) auton <846> paracrhma <3916> de <1161> esterewyhsan <4732> (5681) ai <3588> baseiv <939> autou <846> kai <2532> ta <3588> sfudra <4974>

3:8 kai <2532> exallomenov <1814> (5740) esth <2476> (5627) kai <2532> periepatei <4043> (5707) kai <2532> eishlyen <1525> (5627) sun <4862> autoiv <846> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> peripatwn <4043> (5723) kai <2532> allomenov <242> (5740) kai <2532> ainwn <134> (5723) ton <3588> yeon <2316>

3:9 kai <2532> eiden <1492> (5627) pav <3956> o <3588> laov <2992> auton <846> peripatounta <4043> (5723) kai <2532> ainounta <134> (5723) ton <3588> yeon <2316>

3:10 epeginwskon <1921> (5707) de <1161> auton <846> oti <3754> outov <3778> hn <1510> (5713) o <3588> prov <4314> thn <3588> elehmosunhn <1654> kayhmenov <2521> (5740) epi <1909> th <3588> wraia <5611> pulh <4439> tou <3588> ierou <2411> kai <2532> eplhsyhsan <4130> (5681) yambouv <2285> kai <2532> ekstasewv <1611> epi <1909> tw <3588> sumbebhkoti <4819> (5761) autw <846>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA