TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 10:19-25

10:19 econtev <2192> (5723) oun <3767> adelfoi <80> parrhsian <3954> eiv <1519> thn <3588> eisodon <1529> twn <3588> agiwn <39> en <1722> tw <3588> aimati <129> ihsou <2424>

10:20 hn <3739> enekainisen <1457> (5656) hmin <2254> odon <3598> prosfaton <4372> kai <2532> zwsan <2198> (5723) dia <1223> tou <3588> katapetasmatov <2665> tout <5124> estin <1510> (5748) thv <3588> sarkov <4561> autou <846>

10:21 kai <2532> ierea <2409> megan <3173> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316>

10:22 prosercwmeya <4334> (5741) meta <3326> alhyinhv <228> kardiav <2588> en <1722> plhroforia <4136> pistewv <4102> rerantismenoi <4472> (5772) tav <3588> kardiav <2588> apo <575> suneidhsewv <4893> ponhrav <4190> kai <2532> lelousmenoi <3068> (5772) to <3588> swma <4983> udati <5204> kayarw <2513>

10:23 katecwmen <2722> (5725) thn <3588> omologian <3671> thv <3588> elpidov <1680> aklinh <186> pistov <4103> gar <1063> o <3588> epaggeilamenov <1861> (5666)

10:24 kai <2532> katanowmen <2657> (5725) allhlouv <240> eiv <1519> paroxusmon <3948> agaphv <26> kai <2532> kalwn <2570> ergwn <2041>

10:25 mh <3361> egkataleipontev <1459> (5723) thn <3588> episunagwghn <1997> eautwn <1438> kaywv <2531> eyov <1485> tisin <5100> alla <235> parakalountev <3870> (5723) kai <2532> tosoutw <5118> mallon <3123> osw <3745> blepete <991> (5719) eggizousan <1448> (5723) thn <3588> hmeran <2250>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA