TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 6:1-9

6:1 ta <3588> tekna <5043> upakouete <5219> (5720) toiv <3588> goneusin <1118> umwn <5216> [en <1722> kuriw] <2962> touto <5124> gar <1063> estin <1510> (5748) dikaion <1342>

6:2 tima <5091> (5720) ton <3588> patera <3962> sou <4675> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> htiv <3748> estin <1510> (5748) entolh <1785> prwth <4413> en <1722> epaggelia <1860>

6:3 ina <2443> eu <2095> soi <4671> genhtai <1096> (5638) kai <2532> esh <1510> (5704) makrocroniov <3118> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

6:4 kai <2532> oi <3588> paterev <3962> mh <3361> parorgizete <3949> (5720) ta <3588> tekna <5043> umwn <5216> alla <235> ektrefete <1625> (5720) auta <846> en <1722> paideia <3809> kai <2532> nouyesia <3559> kuriou <2962>

6:5 oi <3588> douloi <1401> upakouete <5219> (5720) toiv <3588> kata <2596> sarka <4561> kurioiv <2962> meta <3326> fobou <5401> kai <2532> tromou <5156> en <1722> aplothti <572> thv <3588> kardiav <2588> umwn <5216> wv <5613> tw <3588> cristw <5547>

6:6 mh <3361> kat <2596> ofyalmodoulian <3787> wv <5613> anyrwpareskoi <441> all <235> wv <5613> douloi <1401> cristou <5547> poiountev <4160> (5723) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> ek <1537> quchv <5590>

6:7 met <3326> eunoiav <2133> douleuontev <1398> (5723) wv <5613> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> ouk <3756> anyrwpoiv <444>

6:8 eidotev <1492> (5761) oti <3754> ekastov <1538> ean <1437> ti <5100> poihsh <4160> (5661) agayon <18> touto <5124> komisetai <2865> (5695) para <3844> kuriou <2962> eite <1535> doulov <1401> eite <1535> eleuyerov <1658>

6:9 kai <2532> oi <3588> kurioi <2962> ta <3588> auta <846> poieite <4160> (5720) prov <4314> autouv <846> anientev <447> (5723) thn <3588> apeilhn <547> eidotev <1492> (5761) oti <3754> kai <2532> autwn <846> kai <2532> umwn <5216> o <3588> kuriov <2962> estin <1510> (5748) en <1722> ouranoiv <3772> kai <2532> proswpolhmqia <4382> ouk <3756> estin <1510> (5748) par <3844> autw <846>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA