TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 4:2-3

4:2 meta <3326> pashv <3956> tapeinofrosunhv <5012> kai <2532> prauthtov <4240> meta <3326> makroyumiav <3115> anecomenoi <430> (5740) allhlwn <240> en <1722> agaph <26>

4:3 spoudazontev <4704> (5723) threin <5083> (5721) thn <3588> enothta <1775> tou <3588> pneumatov <4151> en <1722> tw <3588> sundesmw <4886> thv <3588> eirhnhv <1515>

Efesus 4:25-26

4:25 dio <1352> apoyemenoi <659> (5642) to <3588> qeudov <5579> laleite <2980> (5720) alhyeian <225> ekastov <1538> meta <3326> tou <3588> plhsion <4139> autou <846> oti <3754> esmen <1510> (5748) allhlwn <240> melh <3196>

4:26 orgizesye <3710> (5744) kai <2532> mh <3361> amartanete <264> (5720) o <3588> hliov <2246> mh <3361> epiduetw <1931> (5720) epi <1909> parorgismw <3950> umwn <5216>

Efesus 4:28-29

4:28 o <3588> kleptwn <2813> (5723) mhketi <3371> kleptetw <2813> (5720) mallon <3123> de <1161> kopiatw <2872> (5720) ergazomenov <2038> (5740) taiv <3588> cersin <5495> to <3588> agayon <18> ina <2443> ech <2192> (5725) metadidonai <3330> (5721) tw <3588> creian <5532> econti <2192> (5723)

4:29 pav <3956> logov <3056> saprov <4550> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> umwn <5216> mh <3361> ekporeuesyw <1607> (5737) alla <235> ei <1487> tiv <5100> agayov <18> prov <4314> oikodomhn <3619> thv <3588> creiav <5532> ina <2443> dw <1325> (5632) carin <5485> toiv <3588> akouousin <191> (5723)

Efesus 4:31-32

4:31 pasa <3956> pikria <4088> kai <2532> yumov <2372> kai <2532> orgh <3709> kai <2532> kraugh <2906> kai <2532> blasfhmia <988> aryhtw <142> (5682) af <575> umwn <5216> sun <4862> pash <3956> kakia <2549>

4:32 ginesye <1096> (5737) [de] <1161> eiv <1519> allhlouv <240> crhstoi <5543> eusplagcnoi <2155> carizomenoi <5483> (5740) eautoiv <1438> kaywv <2531> kai <2532> o <3588> yeov <2316> en <1722> cristw <5547> ecarisato <5483> (5662) umin <5213>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA