TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 1:20-22

1:20 hn <3739> enhrghken <1754> (5758) en <1722> tw <3588> cristw <5547> egeirav <1453> (5660) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498> kai <2532> kayisav <2523> (5660) en <1722> dexia <1188> autou <846> en <1722> toiv <3588> epouranioiv <2032>

1:21 uperanw <5231> pashv <3956> archv <746> kai <2532> exousiav <1849> kai <2532> dunamewv <1411> kai <2532> kuriothtov <2963> kai <2532> pantov <3956> onomatov <3686> onomazomenou <3687> (5746) ou <3756> monon <3440> en <1722> tw <3588> aiwni <165> toutw <5129> alla <235> kai <2532> en <1722> tw <3588> mellonti <3195> (5723)

1:22 kai <2532> panta <3956> upetaxen <5293> (5656) upo <5259> touv <3588> podav <4228> autou <846> kai <2532> auton <846> edwken <1325> (5656) kefalhn <2776> uper <5228> panta <3956> th <3588> ekklhsia <1577>

Filipi 2:9-11

2:9 dio <1352> kai <2532> o <3588> yeov <2316> auton <846> uperuqwsen <5251> (5656) kai <2532> ecarisato <5483> (5662) autw <846> to <3588> onoma <3686> to <3588> uper <5228> pan <3956> onoma <3686>

2:10 ina <2443> en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> pan <3956> gonu <1119> kamqh <2578> (5661) epouraniwn <2032> kai <2532> epigeiwn <1919> kai <2532> katacyoniwn <2709>

2:11 kai <2532> pasa <3956> glwssa <1100> exomologhshtai <1843> (5672) oti <3754> kuriov <2962> ihsouv <2424> cristov <5547> eiv <1519> doxan <1391> yeou <2316> patrov <3962>

Ibrani 2:9

2:9 ton <3588> de <1161> bracu <1024> ti <5100> par <3844> aggelouv <32> hlattwmenon <1642> (5772) blepomen <991> (5719) ihsoun <2424> dia <1223> to <3588> payhma <3804> tou <3588> yanatou <2288> doxh <1391> kai <2532> timh <5092> estefanwmenon <4737> (5772) opwv <3704> cariti <5485> yeou <2316> uper <5228> pantov <3956> geushtai <1089> (5667) yanatou <2288>

Wahyu 17:14

17:14 outoi <3778> meta <3326> tou <3588> arniou <721> polemhsousin <4170> (5692) kai <2532> to <3588> arnion <721> nikhsei <3528> (5692) autouv <846> oti <3754> kuriov <2962> kuriwn <2962> estin <1510> (5748) kai <2532> basileuv <935> basilewn <935> kai <2532> oi <3588> met <3326> autou <846> klhtoi <2822> kai <2532> eklektoi <1588> kai <2532> pistoi <4103>

Wahyu 19:12

19:12 oi <3588> de <1161> ofyalmoi <3788> autou <846> flox <5395> purov <4442> kai <2532> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> diadhmata <1238> polla <4183> ecwn <2192> (5723) onoma <3686> gegrammenon <1125> (5772) o <3739> oudeiv <3762> oiden <1492> (5758) ei <1487> mh <3361> autov <846>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA