TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 7:50-51

7:50 legei <3004> (5719) nikodhmov <3530> prov <4314> autouv <846> o <3588> elywn <2064> (5631) prov <4314> auton <846> proteron <4386> eiv <1520> wn <1510> (5752) ex <1537> autwn <846>

7:51 mh <3361> o <3588> nomov <3551> hmwn <2257> krinei <2919> (5719) ton <3588> anyrwpon <444> ean <1437> mh <3361> akoush <191> (5661) prwton <4412> par <3844> autou <846> kai <2532> gnw <1097> (5632) ti <5101> poiei <4160> (5719)

Yohanes 12:42-43

12:42 omwv <3676> mentoi <3305> kai <2532> ek <1537> twn <3588> arcontwn <758> polloi <4183> episteusan <4100> (5656) eiv <1519> auton <846> alla <235> dia <1223> touv <3588> farisaiouv <5330> ouc <3756> wmologoun <3670> (5707) ina <2443> mh <3361> aposunagwgoi <656> genwntai <1096> (5638)

12:43 hgaphsan <25> (5656) gar <1063> thn <3588> doxan <1391> twn <3588> anyrwpwn <444> mallon <3123> hper <2260> thn <3588> doxan <1391> tou <3588> yeou <2316>

Yohanes 19:38-39

19:38 meta <3326> de <1161> tauta <3778> hrwthsen <2065> (5656) ton <3588> pilaton <4091> iwshf <2501> apo <575> arimayaiav <707> wn <1510> (5752) mayhthv <3101> [tou] <3588> ihsou <2424> kekrummenov <2928> (5772) de <1161> dia <1223> ton <3588> fobon <5401> twn <3588> ioudaiwn <2453> ina <2443> arh <142> (5661) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424> kai <2532> epetreqen <2010> (5656) o <3588> pilatov <4091> hlyen <2064> (5627) oun <3767> kai <2532> hren <142> (5656) to <3588> swma <4983> autou <846>

19:39 hlyen <2064> (5627) de <1161> kai <2532> nikodhmov <3530> o <3588> elywn <2064> (5631) prov <4314> auton <846> nuktov <3571> to <3588> prwton <4413> ferwn <5342> (5723) eligma <3395> smurnhv <4666> kai <2532> alohv <250> wv <5613> litrav <3046> ekaton <1540>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA