TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 4:10-14

4:10 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) auth <846> ei <1487> hdeiv <1492> (5715) thn <3588> dwrean <1431> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> legwn <3004> (5723) soi <4671> dov <1325> (5628) moi <3427> pein <4095> (5629) su <4771> an <302> hthsav <154> (5656) auton <846> kai <2532> edwken <1325> (5656) an <302> soi <4671> udwr <5204> zwn <2198> (5723)

4:11 legei <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> oute <3777> antlhma <502> eceiv <2192> (5719) kai <2532> to <3588> frear <5421> estin <1510> (5748) bayu <901> poyen <4159> oun <3767> eceiv <2192> (5719) to <3588> udwr <5204> to <3588> zwn <2198> (5723)

4:12 mh <3361> su <4771> meizwn <3187> ei <1510> (5748) tou <3588> patrov <3962> hmwn <2257> iakwb <2384> ov <3739> edwken <1325> (5656) hmin <2254> to <3588> frear <5421> kai <2532> autov <846> ex <1537> autou <846> epien <4095> (5627) kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846> kai <2532> ta <3588> yremmata <2353> autou <846>

4:13 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) auth <846> pav <3956> o <3588> pinwn <4095> (5723) ek <1537> tou <3588> udatov <5204> toutou <5127> diqhsei <1372> (5692) palin <3825>

4:14 ov <3739> d <1161> an <302> pih <4095> (5632) ek <1537> tou <3588> udatov <5204> ou <3739> egw <1473> dwsw <1325> (5692) autw <846> ou <3756> mh <3361> diqhsei <1372> (5692) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> alla <235> to <3588> udwr <5204> o <3739> dwsw <1325> (5692) autw <846> genhsetai <1096> (5695) en <1722> autw <846> phgh <4077> udatov <5204> allomenou <242> (5740) eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166>

Yohanes 7:37-39

7:37 en <1722> de <1161> th <3588> escath <2078> hmera <2250> th <3588> megalh <3173> thv <3588> eorthv <1859> eisthkei <2476> (5715) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> ekraxen <2896> (5656) legwn <3004> (5723) ean <1437> tiv <5100> diqa <1372> (5725) ercesyw <2064> (5737) prov <4314> me <3165> kai <2532> pinetw <4095> (5720)

7:38 o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> eme <1691> kaywv <2531> eipen <2036> (5627) h <3588> grafh <1124> potamoi <4215> ek <1537> thv <3588> koiliav <2836> autou <846> reusousin <4482> (5692) udatov <5204> zwntov <2198> (5723)

7:39 touto <5124> de <1161> eipen <2036> (5627) peri <4012> tou <3588> pneumatov <4151> ou <3739> emellon <3195> (5707) lambanein <2983> (5721) oi <3588> pisteusantev <4100> (5660) eiv <1519> auton <846> oupw <3768> gar <1063> hn <1510> (5713) pneuma <4151> oti <3754> ihsouv <2424> oupw <3768> edoxasyh <1392> (5681)TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA