TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 2:1-37

Konteks
Israel murtad kepada TUHAN
2:1 Firman n  TUHAN datang kepadaku, bunyinya: 2:2 "Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan: Beginilah firman TUHAN: Aku teringat kepada kasihmu 1  pada masa mudamu, o  kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti Aku di padang gurun, p  di negeri yang tiada tetaburannya. 2:3 Ketika itu Israel kudus q  bagi TUHAN, r  sebagai buah bungaran s  dari hasil tanah-Nya. Semua orang yang memakannya t  menjadi bersalah, u  malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman TUHAN. 2:4 Dengarlah firman TUHAN, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. 2:5 Beginilah firman TUHAN: Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu pada-Ku, sehingga mereka menjauh dari pada-Ku 2 , mengikuti dewa kesia-siaan, v  sampai mereka menjadi sia-sia? w  2:6 Dan mereka tidak lagi bertanya: Di manakah TUHAN, yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir; x  yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus y  dan yang lekak-lekuk, z  di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi a  orang dan yang tidak didiami manusia? 2:7 Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya b  dan segala yang baik dari padanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan c  tanah-Ku; tanah milik-Ku telah kamu buat menjadi kekejian. 2:8 Para imam tidak lagi bertanya: Di manakah TUHAN 3 ? Orang-orang yang melaksanakan hukum 4  tidak mengenal Aku d  lagi, dan para gembala e  mendurhaka terhadap Aku. Para nabi bernubuat demi Baal 5 , f  mereka mengikuti apa yang tidak berguna. g  2:9 Sebab itu Aku akan berbantah h  lagi dengan kamu, demikianlah firman TUHAN, dan dengan anak cucumu Aku akan berbantah. 2:10 Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim i  dan lihatlah; suruhlah orang ke Kedar j  dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh! Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini: 2:11 pernahkah suatu bangsa menukarkan allahnya meskipun itu sebenarnya bukan allah? k  Tetapi umat-Ku menukarkan Kemuliaannya l  dengan apa yang tidak berguna. 2:12 Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman TUHAN. 2:13 Sebab dua kali umat-Ku berbuat jahat 6 : mereka meninggalkan m  Aku, sumber air n  yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. 2:14 Adakah Israel itu budak o  atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? 2:15 Terhadapnya singa-singa p  muda mengaum, menyaringkan suaranya; negerinya dibuat orang menjadi tandus, q  kota-kotanya terbakar, r  tidak lagi berpenduduk. s  2:16 Bahkan orang-orang Memfis t  dan Tahpanhes u  telah menggundul batu kepalamu. 2:17 Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu, v  oleh karena engkau meninggalkan w  TUHAN, Allahmu, ketika Ia menuntun engkau di jalan? 2:18 Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, x  hendak meminum air sungai Nil? y  Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, z  hendak meminum air sungai Efrat? a  2:19 Kejahatanmu akan menghajar engkau 7 , dan kemurtadanmu b  akan menyiksa c  engkau! Ketahuilah dan lihatlah, betapa jahat dan pedihnya d  engkau meninggalkan e  TUHAN, Allahmu; dan tidak gemetar f  terhadap Aku, demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam. 2:20 Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, g  telah memutuskan tali pengikatmu, h  dan berkata: Aku tidak mau lagi diperbudak. i  Bahkan di atas setiap bukit j  yang menjulang dan di bawah setiap pohon k  yang rimbun engkau berbaring dan bersundal 8 . l  2:21 Namun Aku telah membuat engkau tumbuh m  sebagai pokok anggur n  pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, o  pohon anggur liar! 2:22 Bahkan, sekalipun engkau mencuci p  dirimu dengan air abu, q  dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mata-Ku, demikianlah firman Tuhan r  ALLAH. 2:23 Bagaimanakah engkau berani berkata: Aku tidak pernah menajiskan diriku, s  aku tidak pernah mengikuti para Baal? t  Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah, u  ketahuilah apa yang telah kaulakukan: hai, unta betina yang ringan kaki yang berlari-lari v  kian ke mari, 2:24 yang w  melepaskan diri lari ke padang gurun, x  karena ingin menghirup udara! Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia, tidak usah berlelah, mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. 2:25 Jagalah, supaya kakimu jangan tak bersepatu dan supaya rongkonganmu jangan haus! Tetapi engkau berkata: Percuma y  saja! Percuma! Sebab aku cinta kepada orang-orang asing, z  jadi aku mau mengikuti mereka. a  2:26 Seperti malunya b  pencuri, apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya c  dan nabinya, d  2:27 yang berkata kepada sepotong kayu: e  Engkaulah bapaku! dan kepada batu: f  Engkaulah yang melahirkan aku! Sungguh, mereka membelakangi g  Aku dan tidak menghadapkan mukanya h  kepada-Ku, tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka i  mereka berkata: Bangkitlah menyelamatkan j  kami! 2:28 Di manakah para allahmu k  yang kaubuat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit, jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu! l  Sebab seperti banyaknya kotamu m  demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda! 2:29 Mengapakah kamu mau berbantah dengan Aku? Kamu sekalian n  telah mendurhaka kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN. 2:30 Sia-sia Aku telah memukuli anak-anakmu, hajaran o  tidaklah mereka terima; pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu p  seperti singa muda yang memusnahkan. 2:31 Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman TUHAN! Sudahkah Aku menjadi padang gurun bagi Israel atau tanah yang gelap q  gulita? Maka mengapa umat-Ku berkata: Kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang r  kepada-Mu? 2:32 Dapatkah seorang dara melupakan s  perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umat-Ku melupakan Aku 9 , sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. 2:33 Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari t  percintaan! Sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. 2:34 Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah u  orang-orang miskin yang tidak bersalah; bukan waktu mereka membongkar v  untuk mencuri kaudapati mereka! Meskipun semuanya itu demikian, 2:35 engkau berkata: Aku tidak bersalah! w  Memang, murka-Nya telah meninggalkan aku! Sesungguhnya Aku akan membawa engkau ke pengadilan, x  oleh karena engkau berkata: Aku tidak berdosa! y  2:36 Alangkah ringannya kaupandang untuk mengubah z  tingkah langkahmu! Juga karena Mesir a  engkau akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. 2:37 Dari sanapun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, b  sebab TUHAN telah menolak mereka yang telah kaupercayai dan engkau tidak akan berhasil c  dengan mereka."

Yakobus 1:1-27

Konteks
Salam
1:1 Salam dari Yakobus, a  hamba Allah b  dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku c  di perantauan. d  e 
Iman dan hikmat
1:2 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan 10 , f  1:3 sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu g  itu menghasilkan ketekunan. h  1:4 Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, i  supaya kamu menjadi sempurna 11  dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 1:5 Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat 12 , hendaklah ia memintakannya kepada Allah, j  --yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit--,maka hal itu akan diberikan kepadanya. k  1:6 Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, l  sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian ke mari oleh angin. 1:7 Orang yang demikian janganlah mengira, bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 1:8 Sebab orang yang mendua hati m  tidak akan tenang n  dalam hidupnya.
Keadaan rendah dan keadaan kaya
1:9 Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, o  1:10 dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah sebab ia akan lenyap seperti bunga p  rumput. 1:11 Karena matahari terbit dengan panasnya q  yang terik dan melayukan r  rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah s  semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya; di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap.
Pengujian dan pencobaan
1:12 Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, t  sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan u  yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia. v  1:13 Apabila seorang dicobai 14 , janganlah ia berkata: "Pencobaan ini datang dari Allah!" Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. 1:14 Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri 15 , w  karena ia diseret dan dipikat olehnya. 1:15 Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa; x  dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. y  1:16 Saudara-saudara z  yang kukasihi, janganlah sesat! a  1:17 Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, b  diturunkan dari Bapa segala terang; c  pada-Nya tidak ada perubahan d  atau bayangan karena pertukaran. 1:18 Atas kehendak-Nya sendiri Ia telah menjadikan kita e  oleh firman kebenaran, f  supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung g  di antara semua ciptaan-Nya.
Pendengar atau pelaku firman
1:19 Hai saudara-saudara h  yang kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, i  dan juga lambat untuk marah; 1:20 sebab amarah j  manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 1:21 Sebab itu buanglah k  segala sesuatu yang kotor 16  dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu 17 , l  yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 1:22 Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman m  dan bukan hanya pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 1:23 Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. 1:24 Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 1:25 Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan 18  n  orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. o  1:26 Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, p  ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. 1:27 Ibadah yang murni dan yang tak bercacat 19  di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi q  yatim piatu dan janda-janda r  dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. s 

2 Timotius 4:1-22

Konteks
Penuhilah panggilan pelayananmu
4:1 Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, r  aku berpesan s  dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan-Nya t  dan demi Kerajaan-Nya: 4:2 Beritakanlah u  firman, v  siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah w  dan nasihatilah x  dengan segala kesabaran dan pengajaran. 4:3 Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat 20 , y  tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. z  4:4 Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran 21  dan membukanya bagi dongeng. a  4:5 Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, b  lakukanlah pekerjaan pemberita Injil c  dan tunaikanlah tugas pelayananmu! 4:6 Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan d  dan saat kematianku e  sudah dekat. 4:7 Aku telah mengakhiri pertandingan f  yang baik 22 , aku telah mencapai garis akhir g  dan aku telah memelihara iman. 4:8 Sekarang telah tersedia bagiku h  mahkota kebenaran 23  i  yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; j  tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan-Nya 24 . k 
Pesan terakhir
4:9 Berusahalah supaya segera datang l  kepadaku, 4:10 karena Demas m  telah mencintai dunia ini n  dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. o  Kreskes telah pergi ke Galatia p  dan Titus q  ke Dalmatia. 4:11 Hanya Lukas r  yang tinggal dengan aku. s  Jemputlah Markus t  dan bawalah ia ke mari, karena pelayanannya penting bagiku. 4:12 Tikhikus u  telah kukirim ke Efesus. v  4:13 Jika engkau ke mari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas w  di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. 4:14 Aleksander, x  tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. y  4:15 Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. 4:16 Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorangpun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku--kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka z --, 4:17 tetapi Tuhan telah mendampingi a  aku 25  dan menguatkan b  aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. c  Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. d  4:18 Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha e  yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam Kerajaan-Nya f  di sorga. Bagi-Nyalah kemuliaan selama-lamanya! Amin. g 
Salam
4:19 Salam kepada Priska dan Akwila h  dan kepada keluarga Onesiforus. i  4:20 Erastus j  tinggal di Korintus dan Trofimus k  kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. l  4:21 Berusahalah ke mari sebelum musim dingin. m  Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Klaudia dan dari semua saudara. 4:22 Tuhan menyertai rohmu. n  Kasih karunia-Nya menyertai kamu 26 ! o 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:2]  1 Full Life : AKU TERINGAT KEPADA KASIHMU.

Nas : Yer 2:2

Bangsa Israel pada mulanya mengandalkan Allah dengan kasih sungguh-sungguh. Demikian eratnya hubungan mereka sehingga bangsa itu dipandang sebagai istri Tuhan (bd. Yer 3:14; 31:32; Yes 54:5). Tetapi sekarang seluruh Israel telah meningglkan Allah dan mengikuti dewa-dewa lain (ayat Yer 2:4-5,25).

[2:5]  2 Full Life : MENJAUH DARIPADA-KU.

Nas : Yer 2:5

Israel telah berbalik dari Tuhan, sekalipun Dia tetap setia kepada mereka. Semua orang percaya diperhadapkan dengan pencobaan yang sama, yaitu melupakan kebaikan dan penebusan Allah sementara menuruti keinginan mereka sendiri dan kenikmatan berdosa dari dunia ini.

[2:8]  3 Full Life : DI MANAKAH TUHAN?

Nas : Yer 2:8

Para imam sudah demikian tidak peka terhadap kehadiran dan kuasa Allah sehingga mereka tidak sadar bahwa Ia sudah meninggalkan mereka; mereka tidak pernah bertanya mengapa kehadiran dan berkat Tuhan tidak ada lagi di Israel. Para pemimpin rohani masa kini harus sangat prihatin ketika kehadiran Allah dan manifestasi Roh Kudus tidak tampak lagi di jemaatnya. Seorang hamba Allah yang sejati akan bertanya, "Di manakah Tuhan?"

[2:8]  4 Full Life : ORANG-ORANG YANG MELAKSANAKAN HUKUM.

Nas : Yer 2:8

Betapa menyedihkan bahwa seorang dapat menyelidiki atau mengajarkan Firman Allah namun tidak mengenal Tuhan sebagai Juruselamat pribadi dan sahabat yang akrab

(lihat art. PENDALAMAN ALKITAB BAGI ORANG KRISTEN).

[2:8]  5 Full Life : PARA NABI BERNUBUAT DEMI BAAL.

Nas : Yer 2:8

Para nabi diharapkan untuk mengarahkan umat itu kembali kepada firman Allah dan meminta mereka bertobat

(lihat art. NABI DI DALAM PERJANJIAN LAMA);

mereka seharusnya memberitakan firman Allah saja. Namun banyak nabi di Yehuda begitu murtad sehingga mereka bernubuat dengan kuasa setan dari berhala

(lihat art. SIFAT PENYEMBAHAN BERHALA).

Apabila para pendeta dan pemimpin memberitakan aneka gagasan humanistik yang terdapat dalam banyak psikologi, filsafat, dan teologi liberal kontemporer dan bukan Firman Allah, kesalahan mereka akan sebesar kesalahan para nabi palsu pada zaman Yeremia.

[2:13]  6 Full Life : DUA KALI ... BERBUAT JAHAT.

Nas : Yer 2:13

Umat Allah di bawah perjanjian yang lama melakukan dua dosa mendasar:

 1. (1) mereka meninggalkan Tuhan, satu-satunya yang dapat memberikan hidup berkelimpahan yang sejati (bd. Yer 17:13; Mazm 36:10; Yoh 10:10), dan
 2. (2) mereka mencari hidup dan kesenangan di dalam pemujaan berhala yang duniawi, yaitu hal-hal yang tidak bernilai atau abadi. Dengan melakukan hal itu, mereka kehilangan maksud dan tujuan mereka selaku umat tertebus (ayat Yer 2:11). "Air hidup" yang sejati (bd. Yoh 4:10-14; 7:37-39) hanya ditemukan di dalam hubungan pribadi yang setia dengan Allah melalui Kristus.

[2:19]  7 Full Life : KEJAHATANMU AKAN MENGHAJAR ENGKAU.

Nas : Yer 2:19

Dosa sering kali mendatangkan hukumannya sendiri. Bila orang percaya meninggalkan Tuhan, mereka kehilangan perlindungan dan berkat Allah sehingga mereka terbuka kepada aneka pencobaan yang bersifat merusak. Dosa memperbudak mereka, dan banyak kemalangan dan kegetiran dapat terjadi pada mereka.

[2:20]  8 Full Life : BERSUNDAL.

Nas : Yer 2:20-30

Yeremia sering kali memakai analogi dari seorang pelacur mesum yang berzina untuk melukiskan hebatnya ketidaksetiaan Yehuda kepada Allah, suaminya. Dengan memakai lambang yang sama, PB melukiskan gereja sebagai mempelai perempuan Kristus (lih. 2Kor 11:2; Ef 5:25-27; Wahy 19:7). Orang percaya juga harus waspada agar tetap setia kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Dia untuk kekasih lainnya (bd. ayat Yer 2:33).

[2:32]  9 Full Life : UMAT-KU MELUPAKAN AKU.

Nas : Yer 2:32

Yeremia mengungkapkan kesedihan dan kesusahan Allah yang amat mendalam karena ketidaksetiaan umat-Nya. Mereka telah melakukan hal yang tidak terpikirkan yaitu melupakan Dia yang telah menebus mereka dari Mesir dan memelihara mereka di padang gurun.

[1:2]  10 Full Life : BERBAGAI-BAGAI PENCOBAAN.

Nas : Yak 1:2

Kata "pencobaan" (Yun. _peirasmos_) menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau Iblis.

 1. 1) Orang percaya harus menghadapi semuanya ini dengan sukacita (bd. Mat 5:11-12; Rom 5:3; 1Pet 1:6) karena pengujian akan mengembangkan iman yang tabah, tabiat yang mantap dan pengharapan yang dewasa (bd. Rom 5:3-5). Iman kita hanya dapat mencapai kedewasaan penuh apabila diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan (ayat Yak 1:3).
 2. 2) Yakobus menyebutkan aneka pencobaan ini "ujian terhadap imanmu". Pencobaan kadang-kadang menimpa kehidupan orang percaya supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman mereka. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kesulitan di dalam hidup ini selalu menandakan bahwa Allah tidak senang dengan kita. Kesulitan tersebut dapat menjadi tanda bahwa Allah mengakui komitmen kita kepada Dia (bd. pasal Ayub 1:1-2:13).

[1:4]  11 Full Life : SUPAYA KAMU MENJADI SEMPURNA

Nas : Yak 1:4

(versi Inggris NIV -- "supaya kamu menjadi matang"). Matang (Yun. _teleios_) mencerminkan pengertian alkitabiah tentang kedewasaan, yang didefinisikan sebagai hubungan yang benar dengan Allah yang berbuahkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hati dalam pengabdian yang sepenuhnya, ketaatan, dan kemurnian (Ul 6:5; 18:13; Mat 22:37;

lihat cat. --> 1Tes 2:10;

[atau ref. 1Tes 2:10]

lihat art. PENGUDUSAN).

[1:5]  12 Full Life : APABILA DI ANTARA KAMU ADA YANG KEKURANGAN HIKMAT.

Nas : Yak 1:5

Hikmat artinya kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandangan Allah (Ams 1:2). Hal ini meliputi pengadaan pilihan yang tepat serta melakukan hal-hal yang benar menurut kehendak Allah yang dinyatakan dalam Firman-Nya dan pimpinan Roh (Rom 8:4-17). Kita dapat menerima hikmat ini dengan menghampiri Allah dan memohonnya dengan iman (ayat Yak 1:6-8; Ams 2:6; 1Kor 1:30).

[1:9]  13 Full Life : SAUDARA YANG BERADA DALAM KEADAAN YANG RENDAH ... DAN ORANG KAYA.

Nas : Yak 1:9-10

Lihat art. KEKAYAAN DAN KEMISKINAN.

[1:13]  14 Full Life : DICOBAI.

Nas : Yak 1:13

Tidak ada seorang pun yang berbuat dosa dapat mengabaikan kesalahannya dengan menimpakannya kepada Allah. Allah mungkin menguji kita supaya menguatkan iman kita, tetapi tidak pernah untuk menuntun kita ke dalam dosa. Tabiat Allah menunjukkan bahwa Dia tidak dapat menjadi sumber pencobaan untuk berbuat dosa

(lihat art. SIFAT-SIFAT KHAS ALLAH).

[1:14]  15 Full Life : DICOBAI OLEH KEINGINANNYA SENDIRI

Nas : Yak 1:14

(versi Inggris NIV -- "Dicobai oleh keinginan jahatnya sendiri"). Pencobaan pada hakikatnya bersumber pada keinginan atau kecenderungan di dalam hati kita sendiri (bd. Mat 15:19). Apabila keinginan jahat ini tidak dilawan dan disingkirkan oleh Roh Kudus, maka itu menuntun kepada dosa dan kemudian kepada kematian rohani (ayat Yak 1:15; Rom 6:23; Rom 7:5,10,13).

[1:21]  16 Full Life : BUANGLAH SEGALA SESUATU YANG KOTOR.

Nas : Yak 1:21

Firman Allah, baik yang dikhotbahkan maupun yang tertulis, tidak dapat menguasai seorang dengan efektif kalau orang itu belum terpisah dari kekotoran dan kejahatan moral.

 1. 1) Allah memerintahkan orang percaya untuk mengesampingkan semua kekotoran berdosa yang meresapi suatu masyarakat yang rusak sambil berusaha mempengaruhi mereka dan keluarganya. Kotoran ini menajiskan jiwa dan merusak kehidupan mereka (bd. Ef 4:22,25,31; Kol 3:8; 1Pet 2:1).
 2. 2) Alkitab memberitahukan kita apa yang tidak layak bagi umat Allah yang kudus. Oleh karena itu, jangan kita terlibat dalam bentuk percabulan dan kecemaran apa pun juga (Ef 5:3-4). Kita harus menyadari bahwa mengizinkan jenis kekotoran moral apa pun ke dalam kehidupan atau rumah-tangga kita, termasuk bahasa yang tidak senonoh atau kecabulan melalui video atau televisi, mendukakan Roh Kudus dan melanggar standar Allah yang kudus bagi umat-Nya. Firman Allah memperingatkan kita, "Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah ... Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka" (Ef 5:6-7).
 3. 3) Sebagai orang percaya, kita harus bersungguh-sungguh dalam kebenaran dan kekudusan. Rumah kita hendaknya dibersihkan dari kecemaran dan dipenuhi dengan Firman Allah dan kekudusan Kristus (bd. Mat 12:43-45;

  lihat art. PENGUDUSAN).

[1:21]  17 Full Life : FIRMAN YANG TERTANAM DI DALAM HATIMU.

Nas : Yak 1:21

Orang Kristen mengawali kehidupan baru mereka dengan dilahirkan kembali "oleh firman kebenaran" (ayat Yak 1:18;

lihat art. PEMBAHARUAN).

Hidup baru di dalam Kristus menuntut bahwa kita membuang semua kotoran moral yang melukai hati Roh Kudus (lih. catatan sebelumnya) dan bahwa kita bertekun dalam menerima Firman Allah di dalam hati kita. Istilah "tertanam" (Yun. _emphutos_) menyatakan bahwa Firman itu harus menjadi bagian dari tabiat kita. Firman yang tertanam membawa kita kepada keselamatan yang terakhir (bd. Mat 13:3-23; Rom 1:16; 1Kor 15:2; Ef 1:13;

lihat cat. --> Yoh 6:54).

[atau ref. Yoh 6:54]

[1:25]  18 Full Life : HUKUM YANG MEMERDEKAKAN.

Nas : Yak 1:25

Hukum ini (bd. Yak 2:12) adalah kehendak Allah yang sudah dihayati hati kita oleh bantuan Roh Kudus yang mendiami kita (bd. Yeh 11:19-20). Melalui iman kepada Kristus kita tidak hanya menerima kemurahan dan pengampunan (Yak 2:12-13), tetapi juga kuasa dan kebebasan untuk menaati hukum Allah (Rom 3:31;

lihat cat. --> Rom 8:4).

[atau ref. Rom 8:4]

Inilah yang disebut "hukum yang memerdekakan" karena orang percaya ingin menaati kehendak Allah: "Aku hendak hidup dalam kelegaan (versi Inggris NIV -- "kebebasan"), sebab aku mencari titah-titah-Mu" (Mazm 119:45). Kebebasan ini jangan sekali-kali dianggap sebagai kebebasan untuk melanggar perintah Kristus, tetapi sebagai kebebasan dan kuasa untuk menaati perintah itu.

[1:27]  19 Full Life : IBADAH YANG MURNI DAN YANG TAK BERCACAT.

Nas : Yak 1:27

Yakobus memberikan dua prinsip yang mendefinisikan isi dari kekristenan yang sejati.

 1. 1) Kasih yang sungguh-sungguh terhadap mereka yang memerlukan pertolongan. Di zaman PB, anak-anak yatim dan janda-janda hampir tidak ada peluang untuk mencari nafkah; mereka sering kali tidak memiliki pelindung atau penolong. Orang percaya diharapkan untuk menunjukkan kepedulian dan kasih yang ditunjukkan Allah terhadap orang yang yatim dan janda (lih. Ul 10:18; Mazm 146:9; Mat 6:32;

  lihat cat. --> Ul 24:17;

  lihat cat. --> Ul 68:6).

  [atau ref. Ul 24:17; 68:6]

  Dewasa ini di antara saudara seiman kita ada yang membutuhkan kasih yang memperhatikan. Kita harus berusaha untuk mengurangi kesedihan mereka dan dengan demikian menunjukkan kepada mereka bahwa Allah juga memperhatikan mereka

  (lihat cat. --> Luk 7:13;

  [atau ref. Luk 7:13]

  bd. Gal 6:10;

  lihat art. PEMELIHARAAN ORANG MISKIN DAN MELARAT).

 2. 2) Memelihara kekudusan kita di hadapan Allah. Yakobus mengatakan bahwa kasih terhadap sesama harus disertai oleh kasih terhadap Allah yang terungkap dalam pemisahan dari cara dunia yang penuh dosa. Kasih terhadap sesama harus disertai oleh kekudusan di hadapan Allah jikalau tidak demikian itu bukan kasih Kristen.

[4:3]  20 Full Life : ORANG TIDAK DAPAT LAGI MENERIMA AJARAN SEHAT.

Nas : 2Tim 4:3-4

Sepanjang sejarah gereja selalu ada orang yang tidak mau mengasihi ajaran sehat, namun ketika akhir zaman makin dekat, keadaan akan makin parah (bd. 2Tim 3:1-5; 1Tim 4:1).

 1. 1) "Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat" (ayat 2Tim 4:3). Banyak orang akan mengaku dirinya Kristen, berkumpul di gereja, tampaknya menghormati Allah, tetapi tidak akan menerima iman rasuli PB yang asli atau perintah Alkitab untuk memisahkan diri dari ketidakadilan (2Tim 3:5; bd. Rom 1:16;

  lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA).

 2. 2) "Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran" (ayat 2Tim 4:4). Penyampaian Firman Allah oleh hamba Allah tidak akan diterima oleh banyak orang dalam gereja. Mereka yang berpaling dari kebenaran akan menginginkan pemberitaan yang menuntut kurang dari Injil sejati (bd. 2Tim 2:18; 3:7-8; 1Tim 6:5; Tit 1:14). Mereka tidak akan menerima Firman Allah tentang pertobatan, dosa, hukuman, dan perlunya hidup kudus dan terpisah dari dunia (bd. 2Tim 3:15-17; Yer 5:31; Yeh 33:32).
 3. 3) "Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga" (ayat 2Tim 4:3). Mereka tidak akan mencari gembala menurut standar Firman Allah (bd. 2Tim 1:13-14; 1Tim 3:1-10), tetapi akan mencari orang yang sesuai dengan keinginan duniawi mereka. Mereka akan memilih pengkhotbah yang pandai berpidato, mampu menghibur, dan berita yang akan menyakinkan mereka bahwa mereka dapat tetap menjadi Kristen sementara hidup menurut tabiat dosa (bd. Rom 8:4-13; 2Pet 2:1-22).
 4. 4) Roh Kudus mengingatkan semua yang tetap setia kepada Allah dan tunduk kepada Firman-Nya untuk menantikan penganiayaan dan penderitaan karena kebenaran (2Tim 3:10-12; Mat 5:10-12). Selanjutnya, mereka harus memisahkan diri dari kelompok, gereja dan lembaga yang menyangkal kuasa Allah dalam keselamatan dan yang menyampaikan Injil yang berkompromi (2Tim 3:5; 1Tim 4:1-2; 2Pet 2:1; Yud 1:3; Wahy 2:24;

  lihat cat. --> Gal 1:9).

  [atau ref. Gal 1:9]

  Kita harus selalu setia kepada Injil PB dan hamba Allah yang memberitakannya dengan benar. Setelah melakukan ini, kita dapat yakin tentang persekutuan yang intim dengan Kristus (Wahy 3:20-22) dan menerima kesegaran rohani dari Tuhan (Kis 3:19-20).

[4:4]  21 Full Life : KEBENARAN.

Nas : 2Tim 4:4

Firman Allah yang tertulis harus menjadi pedoman tertinggi dalam kebenaran dan kelakuan kita.

 1. 1) Kita harus memakai Firman Allah yang diberikan oleh Roh Kudus sebagai pedoman untuk menilai kepercayaan dan kelakuan kita.
 2. 2) Kecenderungan beberapa gereja untuk mendasarkan doktrin, kelakuan, atau kebenaran baru pada pengalaman sendiri, mukjizat, sukses, tujuan atau teori buatan manusia tanpa pembuktian alkitabiah yang kokoh, akan merupakan salah satu cara utama Iblis untuk menipu dalam kemurtadan hari-hari terakhir

  (lihat cat. --> Mat 24:5;

  lihat cat. --> Mat 24:11;

  lihat cat. --> 2Tes 2:11;

  [atau ref. Mat 24:5,11; 2Tes 2:11]

  lihat art. KESENGSARAAN BESAR).

[4:7]  22 Full Life : AKU TELAH MENGAKHIRI PERTANDINGAN YANG BAIK.

Nas : 2Tim 4:7

"Aku telah berusaha dengan bersungguh di dalam peperangan iman" -- Terjemahan Lama (versi Inggris NIV -- "Aku telah berjuang dalam perjuangan yang baik"). Ketika meninjau kembali hidupnya bersama Allah, Paulus sadar bahwa ajalnya sudah dekat (ayat 2Tim 4:6) dan melukiskan hidup Kristennya dengan istilah berikut:

 1. 1) Paulus memandang hidup Kristen sebagai "suatu peperangan", bahkan satu-satunya perjuangan yang layak. Dia telah berperang melawan Iblis (Ef 6:12), keburukan orang Yahudi dan kafir (2Tim 3:1-5; Rom 1:21-32; Gal 5:19-21), Yudaisme (Kis 14:19; 20:19; Gal 5:1-6), antinomisme dan kebejatan dalam gereja (2Tim 3:5; 2Tim 4:3; Rom 6:1-23; 1Kor 5:1; 6:9-10; 2Kor 12:20-21), guru-guru palsu (ayat 2Tim 4:3-5; Kis 20:28-31; Rom 16:17-18), pemutarbalikan Injil (Gal 1:6-12), keduniawian (Rom 12:2) dan dosa (Rom 6:1-23; Rom 8:13; 1Kor 9:24-27).
 2. 2) Dia juga telah menyelesaikan pertandingannya di tengah pencobaan dan godaan dan tetap setia kepada Tuhan dan Juruselamatnya selama hidup ini (bd. 2Tim 2:12; Ibr 10:23; 11:1-40; 12:1-2).
 3. 3) Paulus sudah memelihara iman pada masa-masa ujian yang berat, keputusasaan yang hebat dan banyak kesusahan baik ketika diserang oleh guru palsu maupun ditinggalkan oleh sahabat. Paulus tidak pernah mengurangi kebenaran asli Injil (2Tim 1:13-14; 2:2; 3:14-16; 1Tim 6:12).

[4:8]  23 Full Life : MAHKOTA KEBENARAN.

Nas : 2Tim 4:8

Karena Paulus tetap setia kepada Tuhannya dan Injil yang dipercayakan kepadanya, maka Roh Kudus bersaksi kepadanya bahwa persetujuan Allah dan "mahkota kebenaran" tersedia bagi dia di sorga. Di sorga Allah sudah menyiapkan pahala bagi semua orang yang setia pada kebenaran (bd. Mat 19:27-29; 2Kor 5:10).

[4:8]  24 Full Life : SEMUA ORANG YANG MERINDUKAN KEDATANGAN-NYA.

Nas : 2Tim 4:8

Orang Kristen zaman PB sangat merindukan kedatangan Tuhan untuk mengambil mereka dari bumi agar bersama dengan Dia selama-lamanya (lih. 1Tes 4:13-18; bd. Fili 3:20-21; Tit 2:13;

lihat art. KEANGKATAN GEREJA).

Suatu tanda khusus umat Allah ialah bahwa mereka tidak kerasan dalam dunia dan mengharapkan rumah sorgawi (Ibr 11:13-16).

[4:17]  25 Full Life : TUHAN TELAH MENDAMPINGI AKU.

Nas : 2Tim 4:17

Karena penganiayaan hebat terhadap orang Kristen di Roma, tidak seorang pun berani mengaku kenal dengan rasul ini yang setia dan berterus-terang (ayat 2Tim 4:16). Paulus sangat kecewa dan merasa kesepian. Tetapi pada saat-saat seperti itu dia mengalami kehadiran Tuhan secara khusus yang menopang dan menguatkan dia (bd. Kis 23:11; 27:23; Rom 4:20; 2Kor 1:3-5; Ef 6:10; Fili 4:13).

[4:22]  26 Full Life : KASIH KARUNIA-NYA MENYERTAI KAMU.

Nas : 2Tim 4:22

Ini merupakan perkataan terakhir Paulus yang dicatat dalam Akitab, yang ditulis ketika dia menunggu mati syahid di penjara Roma. Dari sudut pandangan dunia, hidup Paulus akan berakhir dengan kegagalan yang menyedihkan.

 1. 1) Selama lebih 30 tahun Paulus meninggalkan segala sesuatu demi Kristus; yang diperolehnya hanyalah penderitaan dan kebencian dari bangsanya. Pelayanannya telah menghasilkan berdirinya banyak gereja, namun banyak dari gereja ini tidak lagi setia kepada dia dan iman rasuli (2Tim 1:15). Kini di penjara, dengan semua sahabat telah pergi kecuali Lukas (ayat 2Tim 4:11,16), Paulus menghadapi kematian. Keadaan ini menunjuk seolah-olah ia gagal dalam misinya antara orang bukan Yahudi. Namun, rasul salib yang ditandai luka perang tidak menunjukkan penyesalan ketika menyerahkan nyawa bagi Tuhannya.
 2. 2) Sekarang, hampir 2000 tahun kemudian, pengaruh Paulus melebihi pengaruh semua hamba Allah dalam kerajaan. Tulisan-tulisannya merupakan bagian Alkitab yang penting dan telah menuntun orang yang tidak terhitung banyaknya kepada Kristus. Janganlah seorang yang tetap setia kepada Yesus Kristus berpikir bahwa kematian mengakhiri semua hasil, walaupun kelihatan menghasilkan sedikit bagi Allah. Allah mengambil usaha setia kita dan memperbanyaknya jauh lebih dari yang kita pikir atau harapkan. Malahan yang kelihatan sebagai kegagalan adalah benih yang akan dituai oleh orang lain (Yoh 4:37-38).TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA