TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 14:43-50

14:43 kai <2532> euyuv <2117> eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) paraginetai <3854> (5736) [o] <3588> ioudav <2455> eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> kai <2532> met <3326> autou <846> oclov <3793> meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586> para <3844> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> twn <3588> grammatewn <1122> kai <2532> twn <3588> presbuterwn <4245>

14:44 dedwkei <1325> (5715) de <1161> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> susshmon <4953> autoiv <846> legwn <3004> (5723) on <3739> an <302> filhsw <5368> (5661) autov <846> estin <1510> (5748) krathsate <2902> (5657) auton <846> kai <2532> apagete <520> (5720) asfalwv <806>

14:45 kai <2532> elywn <2064> (5631) euyuv <2117> proselywn <4334> (5631) autw <846> legei <3004> (5719) rabbi <4461> kai <2532> katefilhsen <2705> (5656) auton <846>

14:46 oi <3588> de <1161> epebalon <1911> (5627) tav <3588> ceirav <5495> autw <846> kai <2532> ekrathsan <2902> (5656) auton <846>

14:47 eiv <1520> de <1161> [tiv] <5100> twn <3588> paresthkotwn <3936> (5761) spasamenov <4685> (5671) thn <3588> macairan <3162> epaisen <3817> (5656) ton <3588> doulon <1401> tou <3588> arcierewv <749> kai <2532> afeilen <851> (5627) autou <846> to <3588> wtarion <5621>

14:48 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> wv <5613> epi <1909> lhsthn <3027> exhlyate <1831> (5656) meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586> sullabein <4815> (5629) me <3165>

14:49 kay <2596> hmeran <2250> hmhn <1510> (5713) prov <4314> umav <5209> en <1722> tw <3588> ierw <2411> didaskwn <1321> (5723) kai <2532> ouk <3756> ekrathsate <2902> (5656) me <3165> all <235> ina <2443> plhrwywsin <4137> (5686) ai <3588> grafai <1124>

14:50 kai <2532> afentev <863> (5631) auton <846> efugon <5343> (5627) pantev <3956>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA