TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 17:14-21

17:14 kai <2532> elyontwn <2064> (5631) prov <4314> ton <3588> oclon <3793> proshlyen <4334> (5627) autw <846> anyrwpov <444> gonupetwn <1120> (5723) auton <846>

17:15 kai <2532> legwn <3004> (5723) kurie <2962> elehson <1653> (5657) mou <3450> ton <3588> uion <5207> oti <3754> selhniazetai <4583> (5736) kai <2532> kakwv <2560> ecei <2192> (5719) pollakiv <4178> gar <1063> piptei <4098> (5719) eiv <1519> to <3588> pur <4442> kai <2532> pollakiv <4178> eiv <1519> to <3588> udwr <5204>

17:16 kai <2532> proshnegka <4374> (5656) auton <846> toiv <3588> mayhtaiv <3101> sou <4675> kai <2532> ouk <3756> hdunhyhsan <1410> (5675) auton <846> yerapeusai <2323> (5658)

17:17 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) w <5599> genea <1074> apistov <571> kai <2532> diestrammenh <1294> (5772) ewv <2193> pote <4219> mey <3326> umwn <5216> esomai <1510> (5704) ewv <2193> pote <4219> anexomai <430> (5695) umwn <5216> ferete <5342> (5720) moi <3427> auton <846> wde <5602>

17:18 kai <2532> epetimhsen <2008> (5656) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> exhlyen <1831> (5627) ap <575> autou <846> to <3588> daimonion <1140> kai <2532> eyerapeuyh <2323> (5681) o <3588> paiv <3816> apo <575> thv <3588> wrav <5610> ekeinhv <1565>

17:19 tote <5119> proselyontev <4334> (5631) oi <3588> mayhtai <3101> tw <3588> ihsou <2424> kat <2596> idian <2398> eipon <2036> (5627) dia <1223> ti <5101> hmeiv <2249> ouk <3756> hdunhyhmen <1410> (5675) ekbalein <1544> (5629) auto <846>

17:20 o <3588> de <1161> legei <3004> (5719) autoiv <846> dia <1223> thn <3588> oligopistian <3640> umwn <5216> amhn <281> gar <1063> legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> echte <2192> (5725) pistin <4102> wv <5613> kokkon <2848> sinapewv <4615> ereite <2046> (5692) tw <3588> orei <3735> toutw <5129> metaba <3327> (5628) enyen <1759> ekei <1563> kai <2532> metabhsetai <3327> (5695) kai <2532> ouden <3762> adunathsei <101> (5692) umin <5213>

17:21TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA