TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Korintus 5:1-10

5:1 oidamen <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> ean <1437> h <3588> epigeiov <1919> hmwn <2257> oikia <3614> tou <3588> skhnouv <4636> kataluyh <2647> (5686) oikodomhn <3619> ek <1537> yeou <2316> ecomen <2192> (5719) oikian <3614> aceiropoihton <886> aiwnion <166> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

5:2 kai <2532> gar <1063> en <1722> toutw <5129> stenazomen <4727> (5719) to <3588> oikhthrion <3613> hmwn <2257> to <3588> ex <1537> ouranou <3772> ependusasyai <1902> (5670) epipoyountev <1971> (5723)

5:3 ei <1487> ge <1065> kai <2532> endusamenoi <1746> (5671) ou <3756> gumnoi <1131> eureyhsomeya <2147> (5701)

5:4 kai <2532> gar <1063> oi <3588> ontev <1510> (5752) en <1722> tw <3588> skhnei <4636> stenazomen <4727> (5719) baroumenoi <916> (5746) ef <1909> w <3739> ou <3756> yelomen <2309> (5719) ekdusasyai <1562> (5670) all <235> ependusasyai <1902> (5670) ina <2443> katapoyh <2666> (5686) to <3588> ynhton <2349> upo <5259> thv <3588> zwhv <2222>

5:5 o <3588> de <1161> katergasamenov <2716> (5666) hmav <2248> eiv <1519> auto <846> touto <5124> yeov <2316> o <3588> douv <1325> (5631) hmin <2254> ton <3588> arrabwna <728> tou <3588> pneumatov <4151>

5:6 yarrountev <2292> (5723) oun <3767> pantote <3842> kai <2532> eidotev <1492> (5761) oti <3754> endhmountev <1736> (5723) en <1722> tw <3588> swmati <4983> ekdhmoumen <1553> (5719) apo <575> tou <3588> kuriou <2962>

5:7 dia <1223> pistewv <4102> gar <1063> peripatoumen <4043> (5719) ou <3756> dia <1223> eidouv <1491>

5:8 yarroumen <2292> (5719) de <1161> kai <2532> eudokoumen <2106> (5719) mallon <3123> ekdhmhsai <1553> (5658) ek <1537> tou <3588> swmatov <4983> kai <2532> endhmhsai <1736> (5658) prov <4314> ton <3588> kurion <2962>

5:9 dio <1352> kai <2532> filotimoumeya <5389> (5736) eite <1535> endhmountev <1736> (5723) eite <1535> ekdhmountev <1553> (5723) euarestoi <2101> autw <846> einai <1510> (5750)

5:10 touv <3588> gar <1063> pantav <3956> hmav <2248> fanerwyhnai <5319> (5683) dei <1163> (5904) emprosyen <1715> tou <3588> bhmatov <968> tou <3588> cristou <5547> ina <2443> komishtai <2865> (5672) ekastov <1538> ta <3588> dia <1223> tou <3588> swmatov <4983> prov <4314> a <3739> epraxen <4238> (5656) eite <1535> agayon <18> eite <1535> faulon <5337>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA