TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Tesalonika 5:12-22

5:12 erwtwmen <2065> (5719) de <1161> umav <5209> adelfoi <80> eidenai <1492> (5760) touv <3588> kopiwntav <2872> (5723) en <1722> umin <5213> kai <2532> proistamenouv <4291> (5734) umwn <5216> en <1722> kuriw <2962> kai <2532> nouyetountav <3560> (5723) umav <5209>

5:13 kai <2532> hgeisyai <2233> (5738) autouv <846> uper <5228> ekperissou <4057> en <1722> agaph <26> dia <1223> to <3588> ergon <2041> autwn <846> eirhneuete <1514> (5720) en <1722> eautoiv <1438>

5:14 parakaloumen <3870> (5719) de <1161> umav <5209> adelfoi <80> nouyeteite <3560> (5720) touv <3588> ataktouv <813> paramuyeisye <3888> (5737) touv <3588> oligoqucouv <3642> antecesye <472> (5737) twn <3588> asyenwn <772> makroyumeite <3114> (5720) prov <4314> pantav <3956>

5:15 orate <3708> (5720) mh <3361> tiv <5100> kakon <2556> anti <473> kakou <2556> tini <5100> apodw <591> (5632) alla <235> pantote <3842> to <3588> agayon <18> diwkete <1377> (5720) eiv <1519> allhlouv <240> kai <2532> eiv <1519> pantav <3956>

5:16 pantote <3842> cairete <5463> (5720)

5:17 adialeiptwv <89> proseucesye <4336> (5737)

5:18 en <1722> panti <3956> eucaristeite <2168> (5720) touto <5124> gar <1063> yelhma <2307> yeou <2316> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> eiv <1519> umav <5209>

5:19 to <3588> pneuma <4151> mh <3361> sbennute <4570> (5720)

5:20 profhteiav <4394> mh <3361> exouyeneite <1848> (5720)

5:21 panta <3956> [de] <1161> dokimazete <1381> (5720) to <3588> kalon <2570> katecete <2722> (5720)

5:22 apo <575> pantov <3956> eidouv <1491> ponhrou <4190> apecesye <567> (5732)TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA