TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 6:41-51

6:41 egogguzon <1111> (5707) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> peri <4012> autou <846> oti <3754> eipen <2036> (5627) egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> artov <740> o <3588> katabav <2597> (5631) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772>

6:42 kai <2532> elegon <3004> (5707) ouci <3780> outov <3778> estin <1510> (5748) ihsouv <2424> o <3588> uiov <5207> iwshf <2501> ou <3739> hmeiv <2249> oidamen <1492> (5758) ton <3588> patera <3962> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> pwv <4459> nun <3568> legei <3004> (5719) oti <3754> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> katabebhka <2597> (5758)

6:43 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> mh <3361> gogguzete <1111> (5720) met <3326> allhlwn <240>

6:44 oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) elyein <2064> (5629) prov <4314> me <3165> ean <1437> mh <3361> o <3588> pathr <3962> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> elkush <1670> (5661) auton <846> kagw <2504> anasthsw <450> (5692) auton <846> en <1722> th <3588> escath <2078> hmera <2250>

6:45 estin <1510> (5748) gegrammenon <1125> (5772) en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> kai <2532> esontai <1510> (5704) pantev <3956> didaktoi <1318> yeou <2316> pav <3956> o <3588> akousav <191> (5660) para <3844> tou <3588> patrov <3962> kai <2532> maywn <3129> (5631) ercetai <2064> (5736) prov <4314> eme <1691>

6:46 ouc <3756> oti <3754> ton <3588> patera <3962> ewraken <3708> (5758) tiv <5100> ei <1487> mh <3361> o <3588> wn <1510> (5752) para <3844> [tou] <3588> yeou <2316> outov <3778> ewraken <3708> (5758) ton <3588> patera <3962>

6:47 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166>

6:48 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> artov <740> thv <3588> zwhv <2222>

6:49 oi <3588> paterev <3962> umwn <5216> efagon <5315> (5627) en <1722> th <3588> erhmw <2048> to <3588> manna <3131> kai <2532> apeyanon <599> (5627)

6:50 outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> artov <740> o <3588> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> katabainwn <2597> (5723) ina <2443> tiv <5100> ex <1537> autou <846> fagh <5315> (5632) kai <2532> mh <3361> apoyanh <599> (5632)

6:51 egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> artov <740> o <3588> zwn <2198> (5723) o <3588> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> katabav <2597> (5631) ean <1437> tiv <5100> fagh <5315> (5632) ek <1537> toutou <5127> tou <3588> artou <740> zhsei <2198> (5692) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> o <3588> artov <740> de <1161> on <3739> egw <1473> dwsw <1325> (5692) h <3588> sarx <4561> mou <3450> estin <1510> (5748) uper <5228> thv <3588> tou <3588> kosmou <2889> zwhv <2222>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA