TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 15:9-17

15:9 kaywv <2531> hgaphsen <25> (5656) me <3165> o <3588> pathr <3962> kagw <2504> umav <5209> hgaphsa <25> (5656) meinate <3306> (5657) en <1722> th <3588> agaph <26> th <3588> emh <1699>

15:10 ean <1437> tav <3588> entolav <1785> mou <3450> thrhshte <5083> (5661) meneite <3306> (5692) en <1722> th <3588> agaph <26> mou <3450> kaywv <2531> egw <1473> tou <3588> patrov <3962> tav <3588> entolav <1785> tethrhka <5083> (5758) kai <2532> menw <3306> (5719) autou <846> en <1722> th <3588> agaph <26>

15:11 tauta <5023> lelalhka <2980> (5758) umin <5213> ina <2443> h <3588> cara <5479> h <3588> emh <1699> en <1722> umin <5213> h <1510> (5753) kai <2532> h <3588> cara <5479> umwn <5216> plhrwyh <4137> (5686)

15:12 auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> entolh <1785> h <3588> emh <1699> ina <2443> agapate <25> (5725) allhlouv <240> kaywv <2531> hgaphsa <25> (5656) umav <5209>

15:13 meizona <3173> tauthv <3778> agaphn <26> oudeiv <3762> ecei <2192> (5719) ina <2443> tiv <5100> thn <3588> quchn <5590> autou <846> yh <5087> (5632) uper <5228> twn <3588> filwn <5384> autou <846>

15:14 umeiv <5210> filoi <5384> mou <3450> este <1510> (5748) ean <1437> poihte <4160> (5725) o <3739> egw <1473> entellomai <1781> (5736) umin <5213>

15:15 ouketi <3765> legw <3004> (5719) umav <5209> doulouv <1401> oti <3754> o <3588> doulov <1401> ouk <3756> oiden <1492> (5758) ti <5101> poiei <4160> (5719) autou <846> o <3588> kuriov <2962> umav <5209> de <1161> eirhka <2046> (5758) filouv <5384> oti <3754> panta <3956> a <3739> hkousa <191> (5656) para <3844> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> egnwrisa <1107> (5656) umin <5213>

15:16 ouc <3756> umeiv <5210> me <3165> exelexasye <1586> (5668) all <235> egw <1473> exelexamhn <1586> (5668) umav <5209> kai <2532> eyhka <5087> (5656) umav <5209> ina <2443> umeiv <5210> upaghte <5217> (5725) kai <2532> karpon <2590> ferhte <5342> (5725) kai <2532> o <3588> karpov <2590> umwn <5216> menh <3306> (5725) ina <2443> o <3739> ti <5100> an <302> aithshte <154> (5661) ton <3588> patera <3962> en <1722> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> dw <1325> (5632) umin <5213>

15:17 tauta <5023> entellomai <1781> (5736) umin <5213> ina <2443> agapate <25> (5725) allhlouv <240>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA