TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 22:34-46

22:34 oi <3588> de <1161> farisaioi <5330> akousantev <191> (5660) oti <3754> efimwsen <5392> (5656) touv <3588> saddoukaiouv <4523> sunhcyhsan <4863> (5681) epi <1909> to <3588> auto <846>

22:35 kai <2532> ephrwthsen <1905> (5656) eiv <1520> ex <1537> autwn <846> nomikov <3544> peirazwn <3985> (5723) auton <846>

22:36 didaskale <1320> poia <4169> entolh <1785> megalh <3173> en <1722> tw <3588> nomw <3551>

22:37 o <3588> de <1161> efh <5346> (5713) autw <846> agaphseiv <25> (5692) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675> en <1722> olh <3650> kardia <2588> sou <4675> kai <2532> en <1722> olh <3650> th <3588> quch <5590> sou <4675> kai <2532> en <1722> olh <3650> th <3588> dianoia <1271> sou <4675>

22:38 auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> megalh <3173> kai <2532> prwth <4413> entolh <1785>

22:39 deutera <1208> omoia <3664> auth <846> agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572>

22:40 en <1722> tautaiv <3778> taiv <3588> dusin <1417> entolaiv <1785> olov <3650> o <3588> nomov <3551> krematai <2910> (5743) kai <2532> oi <3588> profhtai <4396>

22:41 sunhgmenwn <4863> (5772) de <1161> twn <3588> farisaiwn <5330> ephrwthsen <1905> (5656) autouv <846> o <3588> ihsouv <2424>

22:42 legwn <3004> (5723) ti <5101> umin <5213> dokei <1380> (5719) peri <4012> tou <3588> cristou <5547> tinov <5101> uiov <5207> estin <1510> (5748) legousin <3004> (5719) autw <846> tou <3588> dauid <1138>

22:43 legei <3004> (5719) autoiv <846> pwv <4459> oun <3767> dauid <1138> en <1722> pneumati <4151> kalei <2564> (5719) auton <846> kurion <2962> legwn <3004> (5723)

22:44 eipen <2036> (5627) kuriov <2962> tw <3588> kuriw <2962> mou <3450> kayou <2521> (5737) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450> ewv <2193> an <302> yw <5087> (5632) touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4675> upokatw <5270> twn <3588> podwn <4228> sou <4675>

22:45 ei <1487> oun <3767> dauid <1138> kalei <2564> (5719) auton <846> kurion <2962> pwv <4459> uiov <5207> autou <846> estin <1510> (5748)

22:46 kai <2532> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) apokriyhnai <611> (5677) autw <846> logon <3056> oude <3761> etolmhsen <5111> (5656) tiv <5100> ap <575> ekeinhv <1565> thv <3588> hmerav <2250> eperwthsai <1905> (5658) auton <846> ouketi <3765>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA