TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 17:11-19

17:11 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> poreuesyai <4198> (5738) eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> autov <846> dihrceto <1330> (5711) dia <1223> meson <3319> samareiav <4540> kai <2532> galilaiav <1056>

17:12 kai <2532> eisercomenou <1525> (5740) autou <846> eiv <1519> tina <5100> kwmhn <2968> aphnthsan <528> (5656) deka <1176> leproi <3015> andrev <435> oi <3739> anesthsan <450> (5656) porrwyen <4207>

17:13 kai <2532> autoi <846> hran <142> (5656) fwnhn <5456> legontev <3004> (5723) ihsou <2424> epistata <1988> elehson <1653> (5657) hmav <2248>

17:14 kai <2532> idwn <1492> (5631) eipen <2036> (5627) autoiv <846> poreuyentev <4198> (5679) epideixate <1925> (5657) eautouv <1438> toiv <3588> iereusin <2409> kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> upagein <5217> (5721) autouv <846> ekayarisyhsan <2511> (5681)

17:15 eiv <1520> de <1161> ex <1537> autwn <846> idwn <1492> (5631) oti <3754> iayh <2390> (5681) upestreqen <5290> (5656) meta <3326> fwnhv <5456> megalhv <3173> doxazwn <1392> (5723) ton <3588> yeon <2316>

17:16 kai <2532> epesen <4098> (5627) epi <1909> proswpon <4383> para <3844> touv <3588> podav <4228> autou <846> eucaristwn <2168> (5723) autw <846> kai <2532> autov <846> hn <1510> (5713) samarithv <4541>

17:17 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) ouc <3756> oi <3588> deka <1176> ekayarisyhsan <2511> (5681) oi <3588> [de] <1161> ennea <1767> pou <4226>

17:18 ouc <3756> eureyhsan <2147> (5681) upostreqantev <5290> (5660) dounai <1325> (5629) doxan <1391> tw <3588> yew <2316> ei <1487> mh <3361> o <3588> allogenhv <241> outov <3778>

17:19 kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> anastav <450> (5631) poreuou <4198> (5737) h <3588> pistiv <4102> sou <4675> seswken <4982> (5758) se <4571>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA