TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 13:1-7

13:1 h <3588> filadelfia <5360> menetw <3306> (5720)

13:2 thv <3588> filoxeniav <5381> mh <3361> epilanyanesye <1950> (5737) dia <1223> tauthv <3778> gar <1063> elayon <2990> (5627) tinev <5100> xenisantev <3579> (5660) aggelouv <32>

13:3 mimnhskesye <3403> (5737) twn <3588> desmiwn <1198> wv <5613> sundedemenoi <4887> (5772) twn <3588> kakoucoumenwn <2558> (5746) wv <5613> kai <2532> autoi <846> ontev <1510> (5752) en <1722> swmati <4983>

13:4 timiov <5093> o <3588> gamov <1062> en <1722> pasin <3956> kai <2532> h <3588> koith <2845> amiantov <283> pornouv <4205> gar <1063> kai <2532> moicouv <3432> krinei <2919> (5692) <2919> (5719) o <3588> yeov <2316>

13:5 afilargurov <866> o <3588> tropov <5158> arkoumenoi <714> (5746) toiv <3588> parousin <3918> (5752) autov <846> gar <1063> eirhken <2046> (5758) ou <3756> mh <3361> se <4571> anw <447> (5632) oud <3761> ou <3756> mh <3361> se <4571> egkatalipw <1459> (5632)

13:6 wste <5620> yarrountav <2292> (5723) hmav <2248> legein <3004> (5721) kuriov <2962> emoi <1698> bohyov <998> ou <3756> fobhyhsomai <5399> (5700) ti <5101> poihsei <4160> (5692) moi <3427> anyrwpov <444>

13:7 mnhmoneuete <3421> (5720) twn <3588> hgoumenwn <2233> (5740) umwn <5216> oitinev <3748> elalhsan <2980> (5656) umin <5213> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> wn <3739> anayewrountev <333> (5723) thn <3588> ekbasin <1545> thv <3588> anastrofhv <391> mimeisye <3401> (5737) thn <3588> pistin <4102>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA