TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Filipi 4:1-8

4:1 wste <5620> adelfoi <80> mou <3450> agaphtoi <27> kai <2532> epipoyhtoi <1973> cara <5479> kai <2532> stefanov <4735> mou <3450> outwv <3779> sthkete <4739> (5720) en <1722> kuriw <2962> agaphtoi <27>

4:2 euodian <2136> parakalw <3870> (5719) kai <2532> suntuchn <4941> parakalw <3870> (5719) to <3588> auto <846> fronein <5426> (5721) en <1722> kuriw <2962>

4:3 nai <3483> erwtw <2065> (5719) kai <2532> se <4571> gnhsie <1103> suzuge <4805> sullambanou <4815> (5732) autaiv <846> aitinev <3748> en <1722> tw <3588> euaggeliw <2098> sunhylhsan <4866> (5656) moi <3427> meta <3326> kai <2532> klhmentov <2815> kai <2532> twn <3588> loipwn <3062> sunergwn <4904> mou <3450> wn <3739> ta <3588> onomata <3686> en <1722> biblw <976> zwhv <2222>

4:4 cairete <5463> (5720) en <1722> kuriw <2962> pantote <3842> palin <3825> erw <2046> (5692) cairete <5463> (5720)

4:5 to <3588> epieikev <1933> umwn <5216> gnwsyhtw <1097> (5682) pasin <3956> anyrwpoiv <444> o <3588> kuriov <2962> egguv <1451>

4:6 mhden <3367> merimnate <3309> (5720) all <235> en <1722> panti <3956> th <3588> proseuch <4335> kai <2532> th <3588> dehsei <1162> meta <3326> eucaristiav <2169> ta <3588> aithmata <155> umwn <5216> gnwrizesyw <1107> (5744) prov <4314> ton <3588> yeon <2316>

4:7 kai <2532> h <3588> eirhnh <1515> tou <3588> yeou <2316> h <3588> uperecousa <5242> (5723) panta <3956> noun <3563> frourhsei <5432> (5692) tav <3588> kardiav <2588> umwn <5216> kai <2532> ta <3588> nohmata <3540> umwn <5216> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

4:8 to <3588> loipon <3063> adelfoi <80> osa <3745> estin <1510> (5748) alhyh <227> osa <3745> semna <4586> osa <3745> dikaia <1342> osa <3745> agna <53> osa <3745> prosfilh <4375> osa <3745> eufhma <2163> ei <1487> tiv <5100> areth <703> kai <2532> ei <1487> tiv <5100> epainov <1868> tauta <5023> logizesye <3049> (5737)TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA