TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 1:43-48

1:43 th <3588> epaurion <1887> hyelhsen <2309> (5656) exelyein <1831> (5629) eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> kai <2532> euriskei <2147> (5719) filippon <5376> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> akolouyei <190> (5720) moi <3427>

1:44 hn <1510> (5713) de <1161> o <3588> filippov <5376> apo <575> bhysaida <966> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> andreou <406> kai <2532> petrou <4074>

1:45 euriskei <2147> (5719) filippov <5376> ton <3588> nayanahl <3482> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> on <3739> egraqen <1125> (5656) mwushv <3475> en <1722> tw <3588> nomw <3551> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> eurhkamen <2147> (5758) ihsoun <2424> uion <5207> tou <3588> iwshf <2501> ton <3588> apo <575> nazaret <3478>

1:46 kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> nayanahl <3482> ek <1537> nazaret <3478> dunatai <1410> (5736) ti <5101> agayon <18> einai <1510> (5750) legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> filippov <5376> ercou <2064> (5737) kai <2532> ide <1492> (5657)

1:47 eiden <1492> (5627) ihsouv <2424> ton <3588> nayanahl <3482> ercomenon <2064> (5740) prov <4314> auton <846> kai <2532> legei <3004> (5719) peri <4012> autou <846> ide <1492> (5657) alhywv <230> israhlithv <2475> en <1722> w <3739> dolov <1388> ouk <3756> estin <1510> (5748)

1:48 legei <3004> (5719) autw <846> nayanahl <3482> poyen <4159> me <3165> ginwskeiv <1097> (5719) apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> pro <4253> tou <3588> se <4571> filippon <5376> fwnhsai <5455> (5658) onta <1510> (5752) upo <5259> thn <3588> sukhn <4808> eidon <1492> (5627) se <4571>

Yohanes 6:5-7

6:5 eparav <1869> (5660) oun <3767> touv <3588> ofyalmouv <3788> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> yeasamenov <2300> (5666) oti <3754> poluv <4183> oclov <3793> ercetai <2064> (5736) prov <4314> auton <846> legei <3004> (5719) prov <4314> filippon <5376> poyen <4159> agoraswmen <59> (5661) artouv <740> ina <2443> fagwsin <5315> (5632) outoi <3778>

6:6 touto <5124> de <1161> elegen <3004> (5707) peirazwn <3985> (5723) auton <846> autov <846> gar <1063> hdei <1492> (5715) ti <5101> emellen <3195> (5707) poiein <4160> (5721)

6:7 apekriyh <611> (5662) autw <846> filippov <5376> diakosiwn <1250> dhnariwn <1220> artoi <740> ouk <3756> arkousin <714> (5719) autoiv <846> ina <2443> ekastov <1538> bracu <1024> labh <2983> (5632)

Yohanes 12:21-22

12:21 outoi <3778> oun <3767> proshlyon <4334> (5656) filippw <5376> tw <3588> apo <575> bhysaida <966> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> hrwtwn <2065> (5707) auton <846> legontev <3004> (5723) kurie <2962> yelomen <2309> (5719) ton <3588> ihsoun <2424> idein <1492> (5629)

12:22 ercetai <2064> (5736) o <3588> filippov <5376> kai <2532> legei <3004> (5719) tw <3588> andrea <406> ercetai <2064> (5736) andreav <406> kai <2532> filippov <5376> kai <2532> legousin <3004> (5719) tw <3588> ihsou <2424>

Yohanes 14:8-9

14:8 legei <3004> (5719) autw <846> filippov <5376> kurie <2962> deixon <1166> (5657) hmin <2254> ton <3588> patera <3962> kai <2532> arkei <714> (5719) hmin <2254>

14:9 legei <3004> (5719) autw <846> [o] <3588> ihsouv <2424> tosouton <5118> cronon <5550> mey <3326> umwn <5216> eimi <1510> (5748) kai <2532> ouk <3756> egnwkav <1097> (5758) me <3165> filippe <5376> o <3588> ewrakwv <3708> (5761) eme <1691> ewraken <3708> (5758) ton <3588> patera <3962> pwv <4459> su <4771> legeiv <3004> (5719) deixon <1166> (5657) hmin <2254> ton <3588> patera <3962>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA