TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 15:29-38

15:29 kai <2532> metabav <3327> (5631) ekeiyen <1564> o <3588> ihsouv <2424> hlyen <2064> (5627) para <3844> thn <3588> yalassan <2281> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> anabav <305> (5631) eiv <1519> to <3588> orov <3735> ekayhto <2521> (5711) ekei <1563>

15:30 kai <2532> proshlyon <4334> (5656) autw <846> ocloi <3793> polloi <4183> econtev <2192> (5723) mey <3326> eautwn <1438> cwlouv <5560> kullouv <2948> tuflouv <5185> kwfouv <2974> kai <2532> eterouv <2087> pollouv <4183> kai <2532> erriqan <4496> (5656) autouv <846> para <3844> touv <3588> podav <4228> autou <846> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) autouv <846>

15:31 wste <5620> ton <3588> oclon <3793> yaumasai <2296> (5658) blepontav <991> (5723) kwfouv <2974> lalountav <2980> (5723) kai <2532> cwlouv <5560> peripatountav <4043> (5723) kai <2532> tuflouv <5185> blepontav <991> (5723) kai <2532> edoxasan <1392> (5656) ton <3588> yeon <2316> israhl <2474>

15:32 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> proskalesamenov <4341> (5666) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> eipen <2036> (5627) splagcnizomai <4697> (5736) epi <1909> ton <3588> oclon <3793> oti <3754> [hdh] <2235> hmerai <2250> treiv <5140> prosmenousin <4357> (5719) moi <3427> kai <2532> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) ti <5101> fagwsin <5315> (5632) kai <2532> apolusai <630> (5658) autouv <846> nhsteiv <3523> ou <3756> yelw <2309> (5719) mhpote <3379> ekluywsin <1590> (5686) en <1722> th <3588> odw <3598>

15:33 kai <2532> legousin <3004> (5719) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> poyen <4159> hmin <2254> en <1722> erhmia <2047> artoi <740> tosoutoi <5118> wste <5620> cortasai <5526> (5658) oclon <3793> tosouton <5118>

15:34 kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> posouv <4214> artouv <740> ecete <2192> (5719) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) epta <2033> kai <2532> oliga <3641> icyudia <2485>

15:35 kai <2532> paraggeilav <3853> (5660) tw <3588> oclw <3793> anapesein <377> (5629) epi <1909> thn <3588> ghn <1093>

15:36 elaben <2983> (5627) touv <3588> epta <2033> artouv <740> kai <2532> touv <3588> icyuav <2486> kai <2532> eucaristhsav <2168> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> edidou <1325> (5707) toiv <3588> mayhtaiv <3101> oi <3588> de <1161> mayhtai <3101> toiv <3588> ocloiv <3793>

15:37 kai <2532> efagon <5315> (5627) pantev <3956> kai <2532> ecortasyhsan <5526> (5681) kai <2532> to <3588> perisseuon <4052> (5723) twn <3588> klasmatwn <2801> hran <142> (5656) epta <2033> spuridav <4711> plhreiv <4134>

15:38 oi <3588> de <1161> esyiontev <2068> (5723) hsan <1510> (5713) tetrakiscilioi <5070> andrev <435> cwriv <5565> gunaikwn <1135> kai <2532> paidiwn <3813>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA