TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 7:24-30

7:24 ekeiyen <1564> de <1161> anastav <450> (5631) aphlyen <565> (5627) eiv <1519> ta <3588> oria <3725> turou <5184> [kai <2532> sidwnov] <4605> kai <2532> eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> oikian <3614> oudena <3762> hyelen <2309> (5707) gnwnai <1097> (5629) kai <2532> ouk <3756> hdunasyh <1410> (5675) layein <2990> (5629)

7:25 all <235> euyuv <2117> akousasa <191> (5660) gunh <1135> peri <4012> autou <846> hv <3739> eicen <2192> (5707) to <3588> yugatrion <2365> authv <846> pneuma <4151> akayarton <169> elyousa <2064> (5631) prosepesen <4363> (5627) prov <4314> touv <3588> podav <4228> autou <846>

7:26 h <3588> de <1161> gunh <1135> hn <1510> (5713) ellhniv <1674> surofoinikissa <4949> tw <3588> genei <1085> kai <2532> hrwta <2065> (5707) auton <846> ina <2443> to <3588> daimonion <1140> ekbalh <1544> (5632) ek <1537> thv <3588> yugatrov <2364> authv <846>

7:27 kai <2532> elegen <3004> (5707) auth <846> afev <863> (5628) prwton <4412> cortasyhnai <5526> (5683) ta <3588> tekna <5043> ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) kalon <2570> labein <2983> (5629) ton <3588> arton <740> twn <3588> teknwn <5043> kai <2532> toiv <3588> kunarioiv <2952> balein <906> (5629)

7:28 h <3588> de <1161> apekriyh <611> (5662) kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> nai <3483> kurie <2962> kai <2532> ta <3588> kunaria <2952> upokatw <5270> thv <3588> trapezhv <5132> esyiousin <2068> (5719) apo <575> twn <3588> qiciwn <5589> twn <3588> paidiwn <3813>

7:29 kai <2532> eipen <2036> (5627) auth <846> dia <1223> touton <5126> ton <3588> logon <3056> upage <5217> (5720) exelhluyen <1831> (5758) ek <1537> thv <3588> yugatrov <2364> sou <4675> to <3588> daimonion <1140>

7:30 kai <2532> apelyousa <565> (5631) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> authv <846> euren <2147> (5627) to <3588> paidion <3813> beblhmenon <906> (5772) epi <1909> thn <3588> klinhn <2825> kai <2532> to <3588> daimonion <1140> exelhluyov <1831> (5761)TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA