TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 20:20-26

20:20 kai <2532> parathrhsantev <3906> (5660) apesteilan <649> (5656) egkayetouv <1455> upokrinomenouv <5271> (5740) eautouv <1438> dikaiouv <1342> einai <1510> (5750) ina <2443> epilabwntai <1949> (5638) autou <846> logou <3056> wste <5620> paradounai <3860> (5629) auton <846> th <3588> arch <746> kai <2532> th <3588> exousia <1849> tou <3588> hgemonov <2232>

20:21 kai <2532> ephrwthsan <1905> (5656) auton <846> legontev <3004> (5723) didaskale <1320> oidamen <1492> (5758) oti <3754> orywv <3723> legeiv <3004> (5719) kai <2532> didaskeiv <1321> (5719) kai <2532> ou <3756> lambaneiv <2983> (5719) proswpon <4383> all <235> ep <1909> alhyeiav <225> thn <3588> odon <3598> tou <3588> yeou <2316> didaskeiv <1321> (5719)

20:22 exestin <1832> (5904) hmav <2248> kaisari <2541> foron <5411> dounai <1325> (5629) h <2228> ou <3756>

20:23 katanohsav <2657> (5660) de <1161> autwn <846> thn <3588> panourgian <3834> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846>

20:24 deixate <1166> (5657) moi <3427> dhnarion <1220> tinov <5101> ecei <2192> (5719) eikona <1504> kai <2532> epigrafhn <1923> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) kaisarov <2541>

20:25 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> toinun <5106> apodote <591> (5628) ta <3588> kaisarov <2541> kaisari <2541> kai <2532> ta <3588> tou <3588> yeou <2316> tw <3588> yew <2316>

20:26 kai <2532> ouk <3756> iscusan <2480> (5656) epilabesyai <1949> (5635) tou <3588> rhmatov <4487> enantion <1726> tou <3588> laou <2992> kai <2532> yaumasantev <2296> (5660) epi <1909> th <3588> apokrisei <612> autou <846> esighsan <4601> (5656)TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA