TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 17:1-6

17:1 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> anendekton <418> estin <1510> (5748) tou <3588> ta <3588> skandala <4625> mh <3361> elyein <2064> (5629) plhn <4133> ouai <3759> di <1223> ou <3739> ercetai <2064> (5736)

17:2 lusitelei <3081> (5719) autw <846> ei <1487> liyov <3037> mulikov <3457> perikeitai <4029> (5736) peri <4012> ton <3588> trachlon <5137> autou <846> kai <2532> erriptai <4496> (5769) eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> h <2228> ina <2443> skandalish <4624> (5661) twn <3588> mikrwn <3398> toutwn <5130> ena <1520>

17:3 prosecete <4337> (5720) eautoiv <1438> ean <1437> amarth <264> (5632) o <3588> adelfov <80> sou <4675> epitimhson <2008> (5657) autw <846> kai <2532> ean <1437> metanohsh <3340> (5661) afev <863> (5628) autw <846>

17:4 kai <2532> ean <1437> eptakiv <2034> thv <3588> hmerav <2250> amarthsh <264> (5661) eiv <1519> se <4571> kai <2532> eptakiv <2034> epistreqh <1994> (5661) prov <4314> se <4571> legwn <3004> (5723) metanow <3340> (5719) afhseiv <863> (5692) autw <846>

17:5 kai <2532> eipan <3004> (5627) oi <3588> apostoloi <652> tw <3588> kuriw <2962> prosyev <4369> (5628) hmin <2254> pistin <4102>

17:6 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> kuriov <2962> ei <1487> ecete <2192> (5719) pistin <4102> wv <5613> kokkon <2848> sinapewv <4615> elegete <3004> (5707) an <302> th <3588> sukaminw <4807> [tauth] <3778> ekrizwyhti <1610> (5682) kai <2532> futeuyhti <5452> (5682) en <1722> th <3588> yalassh <2281> kai <2532> uphkousen <5219> (5656) an <302> umin <5213>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA