TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 11:8-13

11:8 pistei <4102> kaloumenov <2564> (5746) abraam <11> uphkousen <5219> (5656) exelyein <1831> (5629) eiv <1519> topon <5117> on <3739> hmellen <3195> (5707) lambanein <2983> (5721) eiv <1519> klhronomian <2817> kai <2532> exhlyen <1831> (5627) mh <3361> epistamenov <1987> (5740) pou <4226> ercetai <2064> (5736)

11:9 pistei <4102> parwkhsen <3939> (5656) eiv <1519> ghn <1093> thv <3588> epaggeliav <1860> wv <5613> allotrian <245> en <1722> skhnaiv <4633> katoikhsav <2730> (5660) meta <3326> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> twn <3588> sugklhronomwn <4789> thv <3588> epaggeliav <1860> thv <3588> authv <846>

11:10 exedeceto <1551> (5711) gar <1063> thn <3588> touv <3588> yemeliouv <2310> ecousan <2192> (5723) polin <4172> hv <3739> tecnithv <5079> kai <2532> dhmiourgov <1217> o <3588> yeov <2316>

11:11 pistei <4102> kai <2532> auth <846> sarra <4564> dunamin <1411> eiv <1519> katabolhn <2602> spermatov <4690> elaben <2983> (5627) kai <2532> para <3844> kairon <2540> hlikiav <2244> epei <1893> piston <4103> hghsato <2233> (5662) ton <3588> epaggeilamenon <1861> (5666)

11:12 dio <1352> kai <2532> af <575> enov <1520> egennhyhsan <1080> (5681) kai <2532> tauta <5023> nenekrwmenou <3499> (5772) kaywv <2531> ta <3588> astra <798> tou <3588> ouranou <3772> tw <3588> plhyei <4128> kai <2532> wv <5613> h <3588> ammov <285> h <3588> para <3844> to <3588> ceilov <5491> thv <3588> yalasshv <2281> h <3588> anariymhtov <382>

11:13 kata <2596> pistin <4102> apeyanon <599> (5627) outoi <3778> pantev <3956> mh <3361> komisamenoi <2865> (5671) tav <3588> epaggeliav <1860> alla <235> porrwyen <4207> autav <846> idontev <1492> (5631) kai <2532> aspasamenoi <782> (5666) kai <2532> omologhsantev <3670> (5660) oti <3754> xenoi <3581> kai <2532> parepidhmoi <3927> eisin <1510> (5748) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA