TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ezra 9:8-9

9:8 <05659> wntdbeb <04592> jem <04241> hyxm <05414> wnttlw <0430> wnyhla <05869> wnynye <0215> ryahl <06944> wsdq <04725> Mwqmb <03489> dty <0> wnl <05414> ttlw <06413> hjylp <0> wnl <07604> ryashl <0430> wnyhla <03069> hwhy <0853> tam <08467> hnxt <01961> htyh <07281> egr <04592> jemk <06258> htew(9:8)

9:8 kai <2532> nun <3568> epieikeusato hmin <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> tou <3588> katalipein <2641> hmin <1473> eiv <1519> swthrian <4991> kai <2532> dounai <1325> hmin <1473> sthrigma en <1722> topw <5117> agiasmatov autou <846> tou <3588> fwtisai <5461> ofyalmouv <3788> hmwn <1473> kai <2532> dounai <1325> zwopoihsin <2227> mikran <3398> en <1722> th <3588> douleia <1397> hmwn <1473>

9:9 o <03389> Mlswrybw <03063> hdwhyb <01447> rdg <0> wnl <05414> ttlw <02723> wytbrx <0853> ta <05975> dymehlw <0430> wnyhla <01004> tyb <0853> ta <07311> Mmwrl <04241> hyxm <0> wnl <05414> ttl <06539> orp <04428> yklm <06440> ynpl <02617> dox <05921> wnyle <05186> jyw <0430> wnyhla <05800> wnbze <03808> al <05659> wntdbebw <0587> wnxna <05650> Mydbe <03588> yk(9:9)

9:9 oti <3754> douloi <1401> esmen <1510> kai <2532> en <1722> th <3588> douleia <1397> hmwn <1473> ouk <3364> egkatelipen <1459> hmav <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> kai <2532> eklinen <2827> ef <1909> hmav <1473> eleov <1656> enwpion basilewn <935> perswn dounai <1325> hmin <1473> zwopoihsin <2227> tou <3588> uqwsai <5312> autouv <846> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> kai <2532> anasthsai <450> ta <3588> erhma authv <846> kai <2532> tou <3588> dounai <1325> hmin <1473> fragmon <5418> en <1722> iouda <2448> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA