TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Yohanes 1:7-11

1:7 oti <3754> polloi <4183> planoi <4108> exhlyon <1831> (5627) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> oi <3588> mh <3361> omologountev <3670> (5723) ihsoun <2424> criston <5547> ercomenon <2064> (5740) en <1722> sarki <4561> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> planov <4108> kai <2532> o <3588> anticristov <500>

1:8 blepete <991> (5720) eautouv <1438> ina <2443> mh <3361> apoleshte <622> (5661) a <3739> eirgasameya <2038> (5662) alla <235> misyon <3408> plhrh <4134> apolabhte <618> (5632)

1:9 pav <3956> o <3588> proagwn <4254> (5723) kai <2532> mh <3361> menwn <3306> (5723) en <1722> th <3588> didach <1322> tou <3588> cristou <5547> yeon <2316> ouk <3756> ecei <2192> (5719) o <3588> menwn <3306> (5723) en <1722> th <3588> didach <1322> outov <3778> kai <2532> ton <3588> patera <3962> kai <2532> ton <3588> uion <5207> ecei <2192> (5719)

1:10 ei <1487> tiv <5100> ercetai <2064> (5736) prov <4314> umav <5209> kai <2532> tauthn <3778> thn <3588> didachn <1322> ou <3756> ferei <5342> (5719) mh <3361> lambanete <2983> (5720) auton <846> eiv <1519> oikian <3614> kai <2532> cairein <5463> (5721) autw <846> mh <3361> legete <3004> (5720)

1:11 o <3588> legwn <3004> (5723) gar <1063> autw <846> cairein <5463> (5721) koinwnei <2841> (5719) toiv <3588> ergoiv <2041> autou <846> toiv <3588> ponhroiv <4190>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 1.41 detik
dipersembahkan oleh YLSA