TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Petrus 2:12-19

2:12 outoi <3778> de <1161> wv <5613> aloga <249> zwa <2226> gegennhmena <1080> (5772) fusika <5446> eiv <1519> alwsin <259> kai <2532> fyoran <5356> en <1722> oiv <3739> agnoousin <50> (5719) blasfhmountev <987> (5723) en <1722> th <3588> fyora <5356> autwn <846> kai <2532> fyarhsontai <5351> (5691)

2:13 adikoumenoi <91> (5746) misyon <3408> adikiav <93> hdonhn <2237> hgoumenoi <2233> (5740) thn <3588> en <1722> hmera <2250> trufhn <5172> spiloi <4696> kai <2532> mwmoi <3470> entrufwntev <1792> (5723) en <1722> taiv <3588> apataiv <539> autwn <846> suneuwcoumenoi <4910> (5740) umin <5213>

2:14 ofyalmouv <3788> econtev <2192> (5723) mestouv <3324> moicalidov <3428> kai <2532> akatapastouv <180> amartiav <266> deleazontev <1185> (5723) qucav <5590> asthriktouv <793> kardian <2588> gegumnasmenhn <1128> (5772) pleonexiav <4124> econtev <2192> (5723) katarav <2671> tekna <5043>

2:15 kataleipontev <2641> (5723) euyeian <2117> odon <3598> eplanhyhsan <4105> (5681) exakolouyhsantev <1811> (5660) th <3588> odw <3598> tou <3588> balaam <903> tou <3588> bewr <1007> ov <3739> misyon <3408> adikiav <93> hgaphsen <25> (5656)

2:16 elegxin <1649> de <1161> escen <2192> (5627) idiav <2398> paranomiav <3892> upozugion <5268> afwnon <880> en <1722> anyrwpou <444> fwnh <5456> fyegxamenon <5350> (5674) ekwlusen <2967> (5656) thn <3588> tou <3588> profhtou <4396> parafronian <3913>

2:17 outoi <3778> eisin <1510> (5748) phgai <4077> anudroi <504> kai <2532> omiclai <3507> upo <5259> lailapov <2978> elaunomenai <1643> (5746) oiv <3739> o <3588> zofov <2217> tou <3588> skotouv <4655> tethrhtai <5083> (5769)

2:18 uperogka <5246> gar <1063> mataiothtov <3153> fyeggomenoi <5350> (5726) deleazousin <1185> (5719) en <1722> epiyumiaiv <1939> sarkov <4561> aselgeiaiv <766> touv <3588> oligwv <3641> apofeugontav <668> (5723) touv <3588> en <1722> planh <4106> anastrefomenouv <390> (5746)

2:19 eleuyerian <1657> autoiv <846> epaggellomenoi <1861> (5740) autoi <846> douloi <1401> uparcontev <5225> (5723) thv <3588> fyorav <5356> w <3739> gar <1063> tiv <5100> htthtai <2274> (5766) toutw <5129> dedoulwtai <1402> (5769)TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA