TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 1:57-66

1:57 th <3588> de <1161> elisabet <1665> eplhsyh <4130> (5681) o <3588> cronov <5550> tou <3588> tekein <5088> (5629) authn <846> kai <2532> egennhsen <1080> (5656) uion <5207>

1:58 kai <2532> hkousan <191> (5656) oi <3588> perioikoi <4040> kai <2532> oi <3588> suggeneiv <4773> authv <846> oti <3754> emegalunen <3170> (5707) kuriov <2962> to <3588> eleov <1656> autou <846> met <3326> authv <846> kai <2532> sunecairon <4796> (5707) auth <846>

1:59 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> ogdoh <3590> hlyon <2064> (5627) peritemein <4059> (5629) to <3588> paidion <3813> kai <2532> ekaloun <2564> (5707) auto <846> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> tou <3588> patrov <3962> autou <846> zacarian <2197>

1:60 kai <2532> apokriyeisa <611> (5679) h <3588> mhthr <3384> autou <846> eipen <2036> (5627) ouci <3780> alla <235> klhyhsetai <2564> (5701) iwannhv <2491>

1:61 kai <2532> eipan <3004> (5627) prov <4314> authn <846> oti <3754> oudeiv <3762> estin <1510> (5748) ek <1537> thv <3588> suggeneiav <4772> sou <4675> ov <3739> kaleitai <2564> (5743) tw <3588> onomati <3686> toutw <5129>

1:62 eneneuon <1770> (5707) de <1161> tw <3588> patri <3962> autou <846> to <3588> ti <5101> an <302> yeloi <2309> (5722) kaleisyai <2564> (5745) auto <846>

1:63 kai <2532> aithsav <154> (5660) pinakidion <4093> egraqen <1125> (5656) legwn <3004> (5723) iwannhv <2491> estin <1510> (5748) onoma <3686> autou <846> kai <2532> eyaumasan <2296> (5656) pantev <3956>

1:64 anewcyh <455> (5681) de <1161> to <3588> stoma <4750> autou <846> paracrhma <3916> kai <2532> h <3588> glwssa <1100> autou <846> kai <2532> elalei <2980> (5707) eulogwn <2127> (5723) ton <3588> yeon <2316>

1:65 kai <2532> egeneto <1096> (5633) epi <1909> pantav <3956> fobov <5401> touv <3588> perioikountav <4039> (5723) autouv <846> kai <2532> en <1722> olh <3650> th <3588> oreinh <3714> thv <3588> ioudaiav <2449> dielaleito <1255> (5712) panta <3956> ta <3588> rhmata <4487> tauta <5023>

1:66 kai <2532> eyento <5087> (5639) pantev <3956> oi <3588> akousantev <191> (5660) en <1722> th <3588> kardia <2588> autwn <846> legontev <3004> (5723) ti <5101> ara <687> to <3588> paidion <3813> touto <5124> estai <1510> (5704) kai <2532> gar <1063> ceir <5495> kuriou <2962> hn <1510> (5713) met <3326> autou <846>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA